Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2021

Община Две могили е  внедрила модул за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път, без необходимост от физическо присъствие в Центъра за административно обслужване.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща - https://edelivery.egov.bg

Център за административно обслужване (ЦАО)

Образование

Приемни дни на кмета

Транспорт

Здравеопазване

Карта с населените места

Забележителности

Банкова сметка

 

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN: BG30UBBS80028449207610
BIC: UBBSBGSF

Кодове за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък - 441400

Данък върху недвижимите имоти - 442100

Данък върху превозните средства - 442300

Такса битови отпадъци - 442400

Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500

Туристически данък - 442800

Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети - 446500

Такса за административни услуги - 448007

Такса за притежаване на куче - 448013