Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Мехмед Чолаков

Представител на: ПП ДПС

Роден на 14.02.1957 г.

Образование: Средно

Месторабота: „Помен – 57” - ЕООД – Помен

Адрес: село Помен, ул. „В. Левски” № 20

Телефон: 08141 39 67