Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS41T2
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS41R5

Декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 18.05.2021
Последна актуализация: 19.05.2021

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, подават следните декларации:

  1. декларация за несъвместимост;

  2. декларация за имущество и интереси;

  3. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;

  4. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ се подават пред органа по избора или назначаването, съответно пред постоянна комисия на съответния общински съвет – за общинските съветници и кметовете, а декларациите по ал. 1, т. 2 и 4 – пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


По силата на § 2, ал. 1, т. 5 от ДР от ЗПКОНПИ, разпоредбите на глави Пета, Осма и Петнадесета се прилагат съответно за: 1. кметовете на кметства, кметските наместници и секретарите на общините.