Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.07.2023

Уважаеми Нотариуси, във връзка с изпълнение на изискванията на чл.51, ал.2 от ЗМДТ, Ви информираме че информацията за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, следва да изпращате на електронна поща:     
obshtina@dvemogili.egov.bg
или чрез Системата за сигурно е-Връчване https://edelivery.egov.bg
 

В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

 1. данък върху недвижимите имоти;

 2. данък върху наследствата;

 3. данък върху даренията;

 4. данък при възмездно придобиване на имущество;

 5. данък върху превозните средства;

 6. патентен данък;

 7. туристически данък;

 8. данък върху таксиметров превоз на пътници;

 9. други местни данъци, определени със закон.

Общинският съвет определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени със Закона за местните данъци и такси.

Общините събират следните местни такси:

 1. за битови отпадъци;

 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

 3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет;

 4. за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата;

 5. за технически услуги;

 6. за административни услуги;

 7. за откупуване на гробни места;

 8. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;

 9. за притежаване на куче;

 10. други местни такси, определени със закон.

За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по т. 1 - 10, общинският съвет определя цена.
Ползването на общинските тротоари, площади и улични платна или на части от тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението по пътищата се определя с наредба на общинския съвет.

Вход към електронни плащания

Справка за данъчни задължения

Съобщения по чл. 32 от ДОПК

Калкулатор за данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Заповед № 777 / 20.10.2022 г., относно: Определяне на границите на районите на територията на гр. Две могили по смисъла на § 5, т. 6 от ЗУТ.

Банкова сметка за внасяне на местните данъци и такси

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF

Кодове за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък - 441400

Данък върху недвижимите имоти - 442100

Данък върху превозните средства - 442300

Такса битови отпадъци - 442400

Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500

Туристически данък - 442800

Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети - 446500

Такса за административни услуги - 448007

Такса за притежаване на куче - 448013

Технически услуги - 44 80 01

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 3 ОТ ЗМДТ
Дата на публикуване: 05.10.2021

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 2 ОТ ЗМДТ
Дата на публикуване: 05.10.2021

Декларация за отписване на МПС.
Дата на публикуване: 10.03.2021

Искане за издаване на документ.
Дата на публикуване: 10.03.2021

Искане за прихващане и възстановяване.
Дата на публикуване: 10.03.2021