Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 16.01.2024
     

гр. Две могили

Кмет:
Божидар Борисов
Тел. 08141/39-99
E-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg

с. Кацелово

Кмет:
Владимир Витанов
Тел. 08149/90-10; 0887037681
E-mail: kacelovo@dvemogili.egov.bg

с. Помен

Кмет:
Сетвийе Имамова
Тел. 08146/63-36; 0895567506
E-mail: pomen@dvemogili.egov.bg

с. Батишница

Кмет:
Реджеб Адямов
Тел., 0896 871 512; 0895567510
E-mail: batishnica@dvemogili.egov.bg

с. Могилино

Кмет:
Искра Илиева
Тел. 08146/32-36; 0895567511
E-mail: mogilino@dvemogili.egov.bg

с. Чилнов

Кмет:
Исмет Османов
Тел. 08142/22-19; 0895567508
E-mail: chilnov@dvemogili.egov.bg

с. Бъзовец

Кмет:
Диана Георгиева
Тел. 08142/24-74; 0885589727
E-mail: bazovec@dvemogili.egov.bg

с. Острица

Кметски наместник:
Йордан Йорданов
Тел. 08146/42-64; 0887299448
E-mail: ostrica@dvemogili.egov.bg

с. Широково

Кметски наместник:
Габриела Манджарова - Димова
Тел. 0894460420
E-mail: shirokovo@dvemogili.egov.bg

с. Каран Върбовка

Кмет:
Георги Иванов
Тел. 08161/90-09 ; 0895567512
E-mail: 
karanvarbovka@dvemogili.egov.bg

с. Пепелина

Кметски наместник:
Габриела Манджарова - Димова
Тел. 0894460420
E-mail pepelina@dvemogili.egov.bg

с. Баниска

Кмет:
Ангелина Начева
Тел. 08147/22-05; 0895567505
E-mail: baniska@dvemogili.egov.bg