Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.01.2023

Заповеди за разпределение ползването на имотите - полски пътища , попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища на територията на Община Две могили, за стопанската 2022/2023 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Русе 

Приложение № 1

Дата на публикуване: 13.01.2023


Протокол от извършено преброяване на популацията на безстопанствените кучета, на основание чл. 4 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България - Дата на публикуване: 11.01.2023


Заповеди за одобрение разпределението на масивите за ползване на земеделски земи на територията на Община Две могили


Заповеди по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за определяне на комисиите, които ще ръководят процеса по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи между собственици и/или ползватели за землищата на територията на общината за стопанската 2021/2022 година.


Важен отрасъл в структурата на общинската икономика е селското стопанство, имащо структуроопределящо значение, следвано от промишлеността. 


Селското стопанство в общината е основен източник на доходи за населението в повечето населени места. Голяма част от земята се използва за земеделие. Общината е утвърдена като един от големите производители на селскостопанска продукция в страната, като традиционно е застъпено отглеждането на хлебна и фуражна пшеница, ечемик, слънчоглед, грозде и технически култури.


Животновъдството също е с важно икономическо значение за общината. Добре развити са овцевъдството, млечното и месно говедовъдство и пчеларството. 
 

Водещи земеделски производители  в общината и стопанисваната от тях земя през 2015 г. и 2019 г.

Водещи земеделски производители

2015 г.

2019 г.

дка

дка

ЗКПУ “Филип Тотю”- гр. Две могили

22420,00

22121,86

ППК “Успех”- с. Батишница

10873,07

11001,96

ППК “Зора”- с. Каран Върбовка

6787,19

5541,61

ППК “Надежда”- с. Кацелово

10508,02

10578,53

ППК “Труд”- с. Помен

5359,20

5594,00

ППК “Бъзовец”- с. Бъзовец

8725,95

7874,79

ППК “Баниски лом”- с. Баниска

12699,00

12655,73

„Мелко-ПТК” ЕООД

7108,85

7645,67

“Помен-57” ЕООД

8405,34

7722,00

„Агро вегрия“ ЕООД

1011,66

1502,87

„Агролукс 84” ЕООД

2598,29

3663,33

„Агроактив” ЕООД

558,4

710,00

“Aгромейд” ЕООД

261,75

5018,50

„Савкомерс“ЕООД

203,44

164,02

„Спектър ХН“ ЕООД

142,81

 

„Тарра агро“ ЕООД

346,32

1346,4

„Заря прогрес“ ЕООД

10,00

147,00

“Агрокей 93” ЕООД

563,3

5188,96

„Еко Ден” ЕООД

1899,25

545,36

“Интертранс”ЕООД

12313,08

8869,04

„Йордан Йорданов-яйца и птици“ ЕООД

168,9

151,01

„Успех Георгиеви“ ЕООД

1062,11

1152,29

„ТИМ-ЕР“ ЕООД

 

40,00

„Виагро консулт“ ЕООД

 

319,10

„Гюнсан“ ЕООД

 

224,00

„Едисагро“ ЕООД

 

916,00

„Земя Калифорния“ ЕООД

 

11,00

„Иновации медика“ ЕООД

 

194,82

„Алинастил“ ЕООД

 

144,69

„Миг – М“ ЕООД

608,02

758,80

“Великови-ДМ” ООД

2456,30

3954,76

„Ф+С Агро” ООД

1889,20

2566,40

„Астера агрохим“ ООД

1284,8

1204,38

„Авелана груп“ ООД

 

557,54

„Биомилк“ООД

569,00

 

„Бритера“ООД

16,99

 

„Булагро-трейд“ ООД

2107,4

 

„ДМС Агро” ООД

1442,3

661,29

„Дунав Ленд Агро” ООД

1652,5

3644,87

„Орка“ ООД

79,05

 

„Райкови 2010” ООД

4318,07

4643,42

„Агроплант 60“ ООД

 

180,87

„Агроинвест къмпани“ ООД

 

16,00

„Бодуров агро“ ООД

 

3900,00

ЕТ „Земеделска къща”- с. Бъзовец

3227,44

1903,51

ЕТ „Петър Христов“

942,97

795,00

ЕТ „Декаданс-Д. Шишков”

20394,49

8674,67

ЕТ „Камен Шишков”

195,48

2919,88

ЕТ „Бонка Станчева“

338,19

 

ЕТ „Ники-Нихат Абилов”

1565,26

4807,71

ЕТ „Соня Петрова“

208,73

271,55

ЕТ „Илияна Тодорова-Ина”

1464,40

 

ЕТ „Агропет-Петър Стойков”

2247,70

1933,60

ЕТ „Стефан Илиев Маринов“

3652,16

3471,20

ЕТ „Тихомир Великов Пъшев

 

980,72

Физически лица

164686,38

108 бр.

168890,71

91 бр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посевни площи (в дка) по групи култури за стопански години 2015 и 2019 г.

№ по ред

Вид култура

През 2015 г.

в дка

През 2019 г.

в дка

1.

пшеница

67022,02

61905,44

2.

ечемик

14035,34

6450,87

3.

слънчоглед

59835,54

34544,72

4.

царевица

24915,23

53307,65

5.

царевица силаж

926,97

895,10

6.

рапица

1456,95

5924,30

7.

люцерна

6968,03

6001,15

8.

грах

1705,40

1324,5

9.

соя

690

-

10.

фасул

18,18

10

11.

др. фуражи

61

4,5

12.

резене

1200

244

13.

леща

 

16

14.

нахут

 

685,6

15.

овес

 

8,5

16.

сорго

 

124,2

17.

други

763,15

80,5

Общо (дка)

 

179597,81

171527,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрирани животновъдни обекти и брой животни  в община Две могили

Вид животни

Населено място

Брой обекти

Брой животни

% от общия брой животни от този вид, отглеждани в общината

1. Говеда

Гр. Две могили

4

240

12,01 %

С. Бъзовец

1

458

22,92 %

С. Баниска

1

382

19,12 %

С. Кацелово

3

332

16,62 %

ОБЩО:

9

1412

70,67 %

2. Овце

С. Батишница

1

379

19,50 %

ОБЩО:

1

379

19,50 %

3. Кози

С. Помен

1

221

45,57

ОБЩО:

1

221

45,57

4. Птици

Гр. Две могили

1

10800

40 %

С. Бъзовец

1

8322

30,82 %

ОБЩО:

2

19122

70,82 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горски фонд на Община Две могили

Гори

Процент

Гори в земеделски земи

12,27

Залесена територия

58,06

Широколистни гори

27,73

Иглолистни гори

0,2

Нискостъблени гори

  1,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горски фонд по населени места на общината  (дка)

Населени места

Дка

 

С. Баниска

730.192

С. Батишница

358.219

С. Бъзовец

601.495

Гр. Две могили

1725.299

С. Каран Върбовка

431.115

С. Кацелово

297.155

С. Могилино

737.74

С. Острица

514.484

С. Пепелина

717.083

С. Помен

588.771

С. Чилнов

524.248

С. Широково

302.298

Общо за общината

7002.975