Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6
Образование Спорт и младежки дейности Култура Социални дейности Здравеопазване МКБППМН

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.07.2023

Една от основните функции на местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, в това число в сферата на хуманитарните дейности - образование; здравеопазване; култура; социални услуги; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма.