Z6_PPGAHG8009SL30QR2TEFE12O84
Z7_PPGAHG8009SL30QR2TEFE12OO5

Архив на бюджет и финансови отчети за 2018 година

Дата на публикуване: 16.08.2021
Последна актуализация: 16.08.2021

Бюджет 2018 година

Презентация за приемане на Бюджет 2018 г.

Доклад, относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2018 г.

Протокол от обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2018 г. на община Две могили.

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Справка на структурата на разходите по бюджета на Община Две могили за 2018 година

Решение № 701 от 26.01.2018 г.

Информация за разпределение на средствата по училища и детски градини и по компоненти на формулите през 2018 г., утвърдени със Заповед № 218#1/22.02.2018 г. на Кмета на Община Две могили

Годишен отчет за 2018 година

Доклад, относно: Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг на община Две могили за периода – 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Докладна записка, относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2018 г.

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 14

Обяснителна записка, относно: Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг на община Две могили за периода – 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Баланс 2018 година

Отчет за приходите и разходите 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение БО,СЕС,ЧС 2018 г.

Месечни отчети по изпълнението на бюджета и сметките за средства към ЕС

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2018 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 28.02.2018 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2018 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.04.2018 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.05.2018 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2018 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.07.2018 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.08.2018 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.09.2018 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.10.2018 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.11.2018 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.12.2018 г.

Тримесечни отчети по изпълнението на бюджета и сметките за средства към ЕС

Отчет за първото тримесечие на 2018 г

Отчет за второто тримесечие на 2018 г.

Отчет за третото тримесечие на 2018 г.

Отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.