Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50T9NJ4
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50T9NN6

Архив на бюджет и финансови отчети за 2014 година

Дата на публикуване: 29.09.2021
Последна актуализация: 29.09.2021

Бюджет 2014 година

СПРАВКА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПРИХОДИ - ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2014 ГОДИНА

Информация за разпределение на средствата по училища и детски градини и по компоненти на формулите през 2014 г.

Доклад, относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2014 г.

Презентация за приемане на Бюджет 2014

Приложения към Бюджет 2014

Годишен отчет за 2014 година

Обяснителна записка за Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности, състоянието на общинския дълг и баланса за периода - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. на община Две могили.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2014 г.

Баланс на Община Две могили към 31.12.2014 г.

Презентация на отчета.

Месечни отчети по изпълнението на бюджета и сметките за средства към ЕС

Месечни отчети за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС от януари 2014 г. до юни 2014 г.

Месечни отчети за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС от юли 2014 г. до декември 2014 г.