Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.06.2021

Дейността на общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на района и на кмета на кметството се подпомага от общинска администрация.
Общинската администрация е структурирана в дирекции и отдели.
Според разпределението на дейностите, които извършва, общинската администрация е обща и специализирана. 
Общата администрация осигурява технически дейността на кмета на общината, на неговата специализирана администрация и дейностите по административно обслужване на гражданите и юридическите лица. 
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета на общината като орган на изпълнителната власт.  В общинска администрация съществуват служители и звена, които са на пряко подчинение на кмета на общината и председателя на общинския съвет.
Администрацията осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:

  • законност
  • откритост и достъпност
  • отговорност и отчетност
  • ефективност
  • субординация и координация
  • предвидимост
  • обективност и безпристрастност
  • непрекъснато усъвършенстване на качеството

Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители, работещи по трудово правоотношение.
Изискванията към образователно-квалификационната степен и професионалния опит на служителите са установени в Класификатора на длъжностите в администрацията