Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN11IOV1
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11I4G6

Преброяване на безстопанствени кучета 2022 г.

Дата на публикуване: 03.11.2022
Последна актуализация: 05.02.2024

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул. ”България” №84, телефон 08141 / 9208, тел. централа: 08141 / 9205; 9207;
website: dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
 

В изпълнение на Глава втора, Раздел I. ,,Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. ,,Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета” от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 02.02.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието, Община Две могили набира лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Преброяването ще се извърши в периода 10 – 20 ноември 2022 г.
Необходими документи:

  1. Заявление за участие в свободен текст.

  2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

  3. Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина (CV, друг документ по преценка на кандидата).

  4. Документ за самоличност.Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 07.11.2022 г.

Начин на подаване на документите:

  1. В деловодството на Община Две могили.
  2. На официалната електронна поща на Община Две могили: obshtina@dvemogili.egov.bg


За допълнителна информация може да се обърнете към Нейхан Назиф, началник на отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ в Община Две могили, тел.: 08141/3992.

 

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 

Заповед № 824 / 09.11.2022
Дата на публикуване: 09.11.2022