Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN: BG30UBBS80028449207610
BIC: UBBSBGSF

Кодове за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък - 441400

Данък върху недвижимите имоти - 442100

Данък върху превозните средства - 442300

Такса битови отпадъци - 442400

Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500

Туристически данък - 442800

Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети - 446500

Такса за административни услуги - 448007

Такса за притежаване на куче - 448013