Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OU1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB4

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

Видът, съдържанието, начина на използване, редът за избор и връчване на символите, званията и наградите на община Две могили в тържествени случаи и по специални поводи са уредени в Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе, приета с Решение № 94 по Протокол  № 9/07.03.2008 г. на Общински съвет – Две могили, изм. и доп. с Решение № 231 по Протокол № 14 /31.08.2012 г. на Общински съвет – Две могили, доп. с Решение № 591 по Протокол № 29/25.08.2017 г. на Общински съвет – Две могили, изм. с Решение № 735 по Протокол № 36 от 30.03.2018 г. на Общинки съвет – Две могили. С нея се урежда и статутът на празника на град Две могили и седмицата на общината. Наредбата определя и условията и реда за именуване и/или преименуване на улици, площади, паркове, съоръжения и други обекти с общинско значение. Тя урежда поставянето, преместването, премахването, унищожаването, консервацията, реставрацията, ремонта, изменението, стопанисването, опазването и популяризирането на паметниците и другите възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и други) на територията на община Две могили.