Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4K33
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4KN4

Декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 11.05.2021
Последна актуализация: 28.07.2022

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - 2022 г.

 

 

Съгласно § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), следните лица от общинска администрация са задължени да подават декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗПКОНПИ:

  1. секретарят на общината;

  2. служителите в общинска администрация на Община Две могили, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности;

  3. представители на общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са назначени с акт на кмета на общината;

  4. управителите или членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия и ръководителите на техните териториални поделения, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на §1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са назначени с акт на кмета на общината;

  5. членовете, съветниците и експертите в политическия кабинет на кмета на общината извън посочените в чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ;

  6. кметските наместници.

Кметът на общината води публичен регистър на подадените декларации при спазване на изискванията за защита на личните данни, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ.