Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4K33
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4KN4
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г. Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г. Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2017г. Архив

Декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 11.05.2021
Последна актуализация: 23.01.2023

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - 2022 г.

 

 

Съгласно § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), следните лица от общинска администрация са задължени да подават декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗПКОНПИ:

  1. секретарят на общината;

  2. служителите в общинска администрация на Община Две могили, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности;

  3. представители на общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са назначени с акт на кмета на общината;

  4. управителите или членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия и ръководителите на техните териториални поделения, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на §1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са назначени с акт на кмета на общината;

  5. членовете, съветниците и експертите в политическия кабинет на кмета на общината извън посочените в чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ;

  6. кметските наместници.

Кметът на общината води публичен регистър на подадените декларации при спазване на изискванията за защита на личните данни, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ.