Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

Децентрализацията, защитата на човешките права, подобряването на условията за живот чрез усъвършенстване и по-голямата достъпност на основни услуги, укрепването на местното самоуправление, борбата с корупцията – всички тези явления намират проявление в принципите на добро управление. Прилагането на принципите на добро управление на местно ниво спомага за успешното решаване на сложни проблеми и умножава положителния отзвук на решенията. Според Хартата на основните права на ЕС, чл. 41 основно право на гражданите на ЕС е правото на добро управление. 


Вземането на решения на местно ниво се основава 12-те принципа за добро и демократично управление, признати от Съвета на Европа:

 • Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори – осигуряване на реални възможности за всички граждани да упражняват правото си на глас по въпроси от обществен интерес;

 • Отзивчивост - адекватни решения за посрещане на нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местната власт;

 • Ефикасност и ефективност – гарантиране постигане на целите чрез оптимално използване на наличните ресурси;

 • Откритост и прозрачност – осигуряване на обществен достъп до информация и улесняване разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси;

 • Върховенство на закона – гарантиране на честност, безпристрастност и предсказуемост;\

 • Етично поведение – местните представители на населението и назначаемите служители от общинска администрация поставят обществения интерес над личните интереси;

 • Компетентност и капацитет – гарантира, че местните представители на населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения;

 • Иновации и отвореност за промени - гарантира, че се извлича практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики;

 • Устойчивост и дългосрочна ориентация - да се вземат под внимание интересите на бъдещите поколения;

 • Стабилно финансово управление - гарантиране целенасочено и продуктивно използване на обществените фондове;

 • Човешки права, културно разнообразие и социално единство - да се гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен от обществения живот;

 • Отчетност - да се гарантира, че избираемите представители на властта и назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите действия.