Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH12
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH92

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2021

Административното обслужване в рамките на Община Две могили се осъществява чрез:

  • Центъра за административно обслужване, обозначен с указателни табели на български език, находящ се на следния адрес гр. Две могили, бул. „България“ № 84, етаж партерен.
  • Електронно - чрез интернет страницата на Община Две могили.

Административното обслужване в рамките на Община Две могили  се осъществява при спазване на принципите, установени в Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредба за административното обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България , като се гарантира:

  1. равен достъп до административните услуги и до информация за администативното обслужване в Община Две могили;

  2. осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване; 

  3. приложение на установени стандарти за качество на административното обслужване;

  4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване; 

  5. периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;

  6. осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги – посещение на място, поща, електронна поща, телефон за предоставяне на информация, интернет; 

  7. служебно събиране на информация;

  8. осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.