Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K14
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C6
Бюджет 2024 г. Бюджет 2023 г. Бюджет 2022 г. Бюджет 2021 г.

ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов"

Дата на публикуване: 09.04.2021
Последна актуализация: 14.07.2021

За нас

Център за подкрепа за личностно развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта  „Д-р Пангелов“  е престижна школа за избирателно удовлетворяване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците от  община Две могили и осигуряване на възможност за изявата им в областта на науките, изкуствата и спорта


Той е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която чрез организиране на дейности в свободното време се осъществява държавната и общинска политика за развитие на интересите, уменията и способностите на децата в различни области : област: "Наука и технологии", област "Изкуства" и област „Спорт“

ЦПЛР разполага със съвременна материална база, уютни кабинети.


Центърът предлага оригинални педагогически форми – клубове, школи, състави, съобразени с желанията, интересите и свободното време на децата и родителите. Те са отворени и достъпни за всички деца, независимо от социалното им положение, етническа принадлежност и вероизповедание. В тях опитни педагози създават и реализират авторски и мобилни програми за неформално образование във всяка възрастова група. В създадената среда на общуване, педагозите осъществяват качествен образователен процес и същевременно са възпитатели и близки приятели на децата.
В резултат на дългогодишния си опит  ЦПЛР постепенно се оформя като център не само за извънучилищни занимания, но и предпочитано място за присъствие и общуване.

ЦПЛР е организатор на атрактивни, масови публични изяви през цялата година. В тях децата и учениците имат изключителната възможност за личностна изява в състезания, конкурси, фестивали, изложби в различните области на познанието. Възпитаниците на Центъра са носители на престижни международни, национални и общински награди и отличия.
       

Чрез непрекъснато разширяване на обхвата от дейности ЦПЛР се превръща в своеобразен притегателен център и успява да влияе върху формиране на нови устойчиви нагласи у все повече деца и юноши. Със своята дейност подпомага качествено новото единство на програмите и конкретните действия на всички фактори в образователната система и извън нея на територията на община Две могили.

Педагогически форми:

област "Изкуства"

 • Школа по народни танци – ДТС „Ралички“;

 • Школа по спортни танци „ Фламинго Две могили“;

 • Музикална школа – ДВС „Кейси“;

 • Група по турски фолклор – „Йълдъз“;

 • Кръжок по приложно изкуство „Сръчни ръце“.

област „Спорт“

 • Тенис на маса

Педагогически персонал:

 1. Ралица Иванова – директор;

 2. Боян Тончев – учител танцово изкуство -  народни танци ;

 3. Цветомир Панчев – учител танцово изкуство – спортни танци.

 4. Константин Коев – учител музика;

 5. Даниела Христова – учител спортни дейности – треньор по тенис на маса;

 6. Айлин Кямилова –учител танцово изкуство – турски фолклор.

За контакти:

ЦПЛРИСКИОНИС  "Д-р Пангелов“"
гр. Две могили 7150, ул. "Кирил и Методий" 14
обл. Русе

Телефон: Директор: 0879 603 034

E-mail: odk_dve.mogili@abv.bg