Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

ДЦПЛУ

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
ГР. ДВЕ МОГИЛИ
7150 гр. Две могили ул. „Филип Тотю”№16 тел. 0895567536
e-mail: dcplu.dm@abv.bg


Адрес: град Две могили, ул. "Ф. Тотю" № 16
Управител: Петя Куцарова
Телефон: 0895/567536
e-mail:  dcplu.dm@abv.bg
 
Кои сме ние
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания предоставя комплекс от социални услуги за лица над 18 години с трайни увреждания.
 

Нашата цел

 • предоставяне на социални услуги насочени към задоволяване на ежедневните потребности

 • подпомагане и разширяване възможностите на лицата да водят самостоятелен и пълноценен начин на живот

 • индивидуална подкрепа съобразно личните потребности и възможности

 • помагане на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднени чрез иновативна социална услуга

 • подкрепа в борбата със социалното изключване и подпомагане тяхното развитие

 • социализиране потребителите чрез различни образователни, трудови и интеграционни мероприятия

Потребители
Потребителите на услугата са пълнолетни лица с трайни увреждания
 

Капацитет
Капацитетът на Дневния център е 10 места. Приемат се лица над 18 години с трайни увреждания с решение на ТЕЛК, НЕЛК или ЛКК.
 

Услуги

 • дневна грижа

 • информиране и консултиране

 • застъпничество и посредничество

 • терапия и рехабилитация

 • обучение за придобиване на умения

 • подкрепа за придобиване на трудови умения.

Дейности

 • здравни грижи

 • лечебна физкултура

 • образователни услуги, информация и социална рехабилитация

 • трудотерапия

 • организация на свободното време и лични контакти

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили

гр. Две могили, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 14, тел: 08141 / 27-31
Работно време от 09,00 до 17,30 часа
Росица Георгиева – Директор
Венета Калицова – Началник ОЗД
Калинка Драганова - Началник ОСЗ
Мария Василева – Колева – Началник ХУСУ

ЦНСТ

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
7150 Две могили, ул. ”Ф. Тотю” 16, тел. 0895 56 75 36;
e-mail: cnst.dvemogili@abv.bg


Адрес: гр. Две могили, ул. Ф. Тотю 16

Управител: Петя Куцарова

телефон: 0895 56 75 36

e-mail:  cnst.dvemogili@abv.bg

Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” е разкрита от 25.09.2009г.

ЦНСТПЛУИ се управлява от Община Две могили, посредством управител. Намира се в общинска сграда на втория етаж и разполага с облагородено  дворно пространство.

Кои сме ние
 В Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост е услуга от резидентен тип в която се осигурява на живеещите  среда близка до семейната,  лицата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в центъра са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност.

Нашата цел
Подобряване качеството на живот за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко лице в естествената за него среда, чрез осигуряване на  постоянна грижа и подкрепа.
Целева група

 • Пълнолетни лица с умствена изостаналост

Максимален брой потребители
15 потребители

Услуги

 • Резидентна грижа

 • Информиране и консултиране /като специализирана услуга/

 • Застъпничество и посредничество

 • Обучение за придобиване на умения

Център за обществена подкрепа, гр. Две могили

Център за обществена подкрепа, гр. Две могили


Центърът за обществена подкрепа предоставя подкрепящи социални услуги на деца в риск и техните семейства. Капацитетът от 40 места е надвишен и през 2019 г. са обслужени 49 потребители. Центърът е в тясно сътрудничество с Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили. 

Към Центъра функционират терапевтични ателиета: „Приложни изкуства”, „Направи си сам”, „Градинарство”, „Забавни игри”, „Спорт и туризъм”. През 2019 г. за потребителите на Центъра са организирани редица групови мероприятия -  спортни състезания, екскурзии, честване на годишнини, рождени дни и други тържества. 

През 2019 г. са регистрирани 69 случая на деца в риск. С тях са работили Отдел „Закрила на детето” и Центърът за обществена подкрепа гр. Две могили.

В общината е създаден Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие. В него са включени социални работници, представители на местната власт, на полицията и други институции за предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на децата. 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в гр. Две могили си взаимодейства в работата с Центъра за обществена подкрепа и отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” , използвайки специалисти: психолог и социални работници - педагози, които оказват помощ на родителите в следните дейности: „Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство”, „Превенция на отпадането от училище” и др. Обществените възпитатели при МКБППМН активно работят с всички ученици, за които е получен сигнал за допуснати системно много неизвинени отсъствия, деца в рискови групи, деца показали агресивно поведение.