Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2021

Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили


гр. Две могили, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 14, тел: 08141 / 27-31

Работно време от 09,00 до 17,30 часа

Росица Георгиева – Директор

Венета Калицова – Началник ОЗД

Калинка Драганова - Началник ОСЗ

Мария Василева – Колева – Началник ХУСУ

Център за обществена подкрепа, гр. Две могили

Центърът за обществена подкрепа предоставя подкрепящи социални услуги на деца в риск и техните семейства. Капацитетът от 40 места е надвишен и през 2019 г. са обслужени 49 потребители. Центърът е в тясно сътрудничество с Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили. 


Към Центъра функционират терапевтични ателиета: „Приложни изкуства”, „Направи си сам”, „Градинарство”, „Забавни игри”, „Спорт и туризъм”. През 2019 г. за потребителите на Центъра са организирани редица групови мероприятия -  спортни състезания, екскурзии, честване на годишнини, рождени дни и други тържества. 


През 2019 г. са регистрирани 69 случая на деца в риск. С тях са работили Отдел „Закрила на детето” и Центърът за обществена подкрепа гр. Две могили.


В общината е създаден Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие. В него са включени социални работници, представители на местната власт, на полицията и други институции за предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на децата. 


Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в гр. Две могили си взаимодейства в работата с Центъра за обществена подкрепа и отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” , използвайки специалисти: психолог и социални работници - педагози, които оказват помощ на родителите в следните дейности: „Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство”, „Превенция на отпадането от училище” и др. Обществените възпитатели при МКБППМН активно работят с всички ученици, за които е получен сигнал за допуснати системно много неизвинени отсъствия, деца в рискови групи, деца показали агресивно поведение.