Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

ДГ „Свети Свети Кирил и Методий” – гр. Две могили

Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“ е общинска институция, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
 

Детската градина съществува от есента на 1969 година. Сградата, в която сега се помещава е открита през пролетта на 1980 г. Детското заведение работи с пет групи, разположени в  основната сграда с капацитет  125 деца и  една  филиална група в село Кацелово.
 

 Детска градина “Св. св. Кирил и Методий” разполага с  добра, съобразена с възрастта на децата  материална база. Всяка детска група е обзаведена с удобни, ергономични, цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност. Детската градина в гр. Две могили разполага с физкултурен салон, стая за игрова терапия, учителска стая, медицински кабинет. Групите за задължителна предучилищна подготовка разполагат с интерактивни дъски. Дворовете и на двете сгради са слънчеви, озеленени и предлагат уреди за занимания и игри на открито.
 

 Тук работят педагози с професионализъм, такт и всеотдайност. Екипът на ДГ “Св. св. Кирил и Методий” непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисвания и съвременните тенденции в предучилищното образование. Осъществена е обмяна на опит по европейски проекти с детски градини и училища с предучилищна група от гр. Търгу Жиу - Румъния, гр. Осегард – Унгария, гр. Измит – Турция, гр. Мошовче – Словакия, гр. Колин - Чехия, гр. Копавогур – Исландия.

Основна ценност в дейността на детското заведение са децата и усилията на всички служители са насочени към ориентирането им в общочовешките ценности, които имат личностен смисъл в живота, към съхраняване и насърчаване на детската самоизява и индивидуалност и към формиране на богата култура чрез системата от дейности в детската градина. Тук всеки ден е творчество. Стремежът на педагогическия персонал е да развие у децата креативност, самостоятелност, нестандартно мислене, любознателност и да даде творчество на личните изяви. Изграждаме у тях човеколюбие, родолюбие, екологично отношение към природа и околна среда, уважение към семейството и спазване на изградените традиции в семейството, детската градина и родния край.
 

Празниците в детската градина са средство за възпитаване на любов към семейството, към традициите и бита, към националното изкуство и култура, както и към формиране на интеркултурни компетентности у децата. Педагогическата колегия се стреми към продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в живота на детската градина за засилване усещането за принадлежност към институцията. Утвърдена традиция е на специални празници тържествено да се изнася знамето на нашата ДГ и да се пее химна, написан за нея. Тези символи, заедно с емблемата на „Св. св. Кирил и Методий”, химна на Република България, националния трибагреник и знамето на Европейския съюз имат своето неизменно място в празничните и делнични дни на нашите възпитаници и не могат да останат незабелязани от никого.

Какво ще намери детето при нас?

 • Уютна, детска среда – наситена с емоции, в която децата играят, строят, пеят, рисуват, спортуват, танцуват, мечтаят;

 • Обучение и възпитание чрез игри;

 • Учител – партньор и приятел;

 • Развиване на творчески и художествени умения, на музикална и двигателна култура;

 • Здравословно хранене;

 • Медицински контрол;

 • Много приятели

        
За осигуряване на повече възможности за пълноценно развитие и изява на децата детската градина предлага допълнителни педагогически услуги по желание на родителите:

Тенис;
Спортни танци.
   

КОНТАКТИ
ДГ „ Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили
адрес : 7150 гр. Две могили, обл. Русе, ул.”Пловдив” № 8,
сл.телефон : 08141 / 2782
Директор – Надежда Стоянова Ангелова
e-mail : cdg_dve_mogili@abv.bg

Филиал „Олга Жекова”, с. Кацелово към ДГ
адрес : 7160 с. Кацелово, обл. Русе, ул.”Освобождение” № 5,
сл.телефон 08149 / 2221
 Станете наши приятели във Facebook:
www.facebook.com/CdgSvsvKirilIMetodijgrDveMogili?ref=hl

ДГ "Първи юни" с. Баниска

Кратка историческа справка:

Сградата, в която се помещава ДГ „Първи юни”, е построена през 1883 г. за начално училище. За тази цел тя се използва до 1927 г., а до 1946 г. е практическо земеделско училище. От 1957 г. същата сграда започва да служи като читалище с киносалон и библиотека.


През месец май, 1966 г. е извършен основен ремонт и е открита временна детска градина, която от 1967 г. е преобразувана в целодневна детска градина. За директор е назначена Елена Петрова, която изпълнява тази длъжност до пенсионирането си през 1993 г. През тези години базата е подобрена значително- извършени са преустройства и подобрения. От 1993 г. до 1998 г. директор на ДГ „Първи юни” е Венета Димитрова, а от 1998 г. насам- Венета Илиева.


От учебната 2008/2009 г. към ДГ се присъединяват детските градини от селата Батишница и Бъзовец като филиали - „Снежанка” и „Детелина”.
   

От 01.08.2016 г. филиалът в с. Батишница е закрит с решение на Общински съвет- Две могили.


През последните 5 години  ДГ „Първи юни” работи по различни проекти, финансирани от Европейския съюз, по програмите  Коменски и Еразъм+., съвместно с учебни заведения от Полша, Румъния и Турция. Персоналът на детското заведение  обменя ценен опит със своите колеги от други страни. Реализират се допълнителни дейности с децата и техните родители.


Новите тенденции на образователната ни система: квалификация на педагогическите кадри, засилване на техните знания и компетенции, въвеждането на информационната система на образованието, участието в Национални програми и проекти  са фактори, които допринасят за повишаване  на качеството на средата, както и качеството на възпитателната и образователна работа с децата.
 

Мисия:


Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно ‐ образователна дейност в детското заведение, осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.

Визия:


В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция; като среда за обучение и социализация;  като център за творчество и партньорство между  деца, родители и учители:

 • осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст;

 • съдействаща за личностно‐ориентиран и резултативно обоснован възпитателно‐ образователен процес в педагогическото взаимодействие;

 • гарантираща постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа на родителите в името на децата и за децата.


Приоритети:

 1. Личността на детето – център в педагогическото взаимодействие.

 2. Предоставяне на възможности за право на избор (дейности; игри; материали; партньорства и др.).

 3. Насърчаване на съзидателната енергия при утвърждаване на Аз-а.

 4. Преживяване на радост и удовлетворение от творческия (съзидателен), действено-практически и познавателен опит на детето (акцент върху процеса; положителна оценка на резултата).

 5. Създаване на условия и подкрепа на творческите способности на всяко дете във всички дейности.

 6. Проява на добрите начала и позитивното у детето.

 7. Подкрепа на личността на детето в проявата на общочовешки и национални добродетели.

 8. Задължителната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас.

 9. Качество на подготовката на детето към новата социална позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.

 10. Създаване на условия за насърчаване на играта и двигателната дейност и дейностите на открито.

 11. Подкрепа, консултиране и мотивиране на новоназначените учители.

 

За контакти:


ДГ "Първи юни"
с. Баниска 7167, ул. "Хан Исперих" 13
обл. Русе
Тел.: 08147 - 2246
E- mail: cdg_baniska@abv.bg

Филиал „Детелина”
с. Бъзовец 7168
ул. „Девети септември” №4
тел.: 08142 2587