Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2021

Устройственият правилник определя организацията на дейността и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на Община Две могили, както и взаимодействието й с гражданите, други органи на власт, неправителствени и бизнес организации.