Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти с общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.04.2024

Адрес: 7150 гр. Две могили, бул. „България“ № 84
Тел. централа: 08141 39 99
Тел. ГРАО: 08141 39 88
Тел. ФСДБ: 08141 39 83
е-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg

Ръководство

Име и фамилия Длъжност Телефон E-mail
Божидар Борисов Кмет 08141 39 72 kmet@dvemogili.egov.bg
Красимира Русинова Заместник-кмет 08141 39 77 krusinova@dvemogili.egov.bg
Георги Великов Заместник-кмет 08141 39 71 gvelikov@dvemogili.egov.bg
Мариета Петрова Секретар 08141 39 61 sekretar@dvemogili.egov.bg

Финансов контрольор

Име и фамилия Длъжност Телефон E-mail
Панайот Янков Финансов контрольор 08141 39 73 obshtina@dvemogili.egov.bg

Служител по сигурността на информацията, отбранително - мобилизационна подготовка и екология

Име и фамилия Длъжност Телефон E-mail
Хюлия Севдалиева Служител по сигурността на информацията, отбранително - мобилизационна подготовка и екология 08141 39 60 obshtina@dvemogili.egov.bg

Главен архитект

Име и фамилия Длъжност Телефон E-mail
Зорница Заркова - Колева Архитект 08141 39 91 obshtina@dvemogili.egov.bg

Дирекция "Финанси, местни данъци и такси" 

Име и фамилия Длъжност Телефон E-mail
Марийка Андреева Директор дирекция 08141 39 85 mandreeva@dvemogili.egov.bg
Цветанка Радушева Началник отдел и главен счетоводител 08141 39 90 cradusheva@dvemogili.egov.bg
Росица Димитрова Главен експерт „Бюджет” 08141 39 86 obshtina@dvemogili.egov.bg
Сениха Тасим Старши счетоводител 08141 39 84 obshtina@dvemogili.egov.bg
Галина Минчева Старши счетоводител 08141 39 89 obshtina@dvemogili.egov.bg
Наталия Георгиева Старши счетоводител 08141 39 83 obshtina@dvemogili.egov.bg
Искра Филипова Началник отдел "Местни данъци и такси" 08141 39 78 obshtina@dvemogili.egov.bg
Юлиян Калинов Младши експерт „Местни данъци и такси” 08141 39 79 obshtina@dvemogili.egov.bg
Елизабет Иванова Специалист МДТ 08141 39 76 obshtina@dvemogili.egov.bg
Симеонка Иванова Главен специалист „Местни данъци и такси” 08141 39 78 obshtina@dvemogili.egov.bg

Дирекция "Административно - правно и информационно обслужване"

Име и фамилия Длъжност Телефон E-mail
Галина Кънчева Директор дирекция 08141 39 88

gkancheva@dvemogili.egov.bg

grao@dvemogili.egov.bg

Галина Милева

Главен юрисконсулт, 

секретар "МКБППМН

08141 39 64 gmileva@dvemogili.egov.bg
Петя Христова Младши експерт ГРАО 08141 39 88 grao@dvemogili.egov.bg
Севгюл Юмерова Младши експерт „Човешки ресурси” 08141 39 72 obshtina@dvemogili.egov.bg
Маргарита Андреева Експерт ГРАО 08141 39 88 grao@dvemogili.egov.bg
Иваничка Янкова Младши експерт „Култура, вероизповедания, туризъм и защита на потребителите” 08141 39 63 obshtina@dvemogili.egov.bg
Марияна Илиева Младши експерт „Административно обслужване, деловодство и архив” 08141 39 70 obshtina@dvemogili.egov.bg
инж. Петър Кръстев Експерт, сигурност на компютърни и информационни технологии 08141 39 62 obshtina@dvemogili.egov.bg
инж. Стамен Статев Системен администратор и сигурност на компютърни и информационни технологии 08141 39 62 obshtina@dvemogili.egov.bg
Петя Славова Специалист „Административно обслужване, деловодство и архив” 08141 39 74 obshtina@dvemogili.egov.bg
Валентин Бодуров Домакин 08141 39 75 obshtina@dvemogili.egov.bg

Дирекция "Регионално развитие"

Име и фамилия Длъжност Телефон E-mail
Айлин Юсеинова Директор дирекция 08141 39 65 ayuseinova@dvemogili.egov.bg
Цветомира Цанева Специалист "Устройство на територията и строителство" 08141 39 91 obshtina@dvemogili.egov.bg
Нейхан Назиф Началник отдел "Общинска собственост и регионално развитие" 08141 39 92 obshtina@dvemogili.egov.bg
Ферихан Сюлейманова Младши експерт "Общинска собственост" 08141 39 92 obshtina@dvemogili.egov.bg
Сашка Димитрова Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” 08141 39 68 obshtina@dvemogili.egov.bg
Айше Шабанова Специалист „Социални дейности и здравеопазване 08141 39 68 obshtina@dvemogili.egov.bg
Миглена Димитрова Младши експерт „Образование и спорт" 08141 39 67 obshtina@dvemogili.egov.bg
Миглена Димитрова Младши експерт „Експертно и техническо осигуряване на Общински съвет и интеграция на малцинствата” 08141 39 67 obshtina@dvemogili.egov.bg
Теодор Атанасов Юрисконсулт  08141 39 87 obshtina@dvemogili.egov.bg