Z6_PPGAHG800H4L50QNG2G0KC0637
Z7_PPGAHG800H4L50QNG2G0KC06B6

Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

Дата на публикуване: 12.11.2021
Последна актуализация: 24.01.2024

Общински доклад по БДП-2023г.

Общинска план - програма по БДП - 2024г.


ОБЩИНСКИ ДОКЛАД ЗА БДП ЗА 2022 година

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО БДП

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ПО БДП - 2022 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ - 2021Г.

Заповеди на кмета:

Заповед № 703 / 01.11.2021 г., относно: Определяне на състава на създадената с Решение № 386 по Протокол № 21/25.06.2021 г. на Общински съвет – Две могили Постоянно действаща общинска комисия по безопасност на движението по пътищата:

 

Правила за дейността и организацията на работа:

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ПРЕЗ 2024г. НА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - ДВЕ МОГИЛИ

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ПРЕЗ 2023г. НА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - ДВЕ МОГИЛИ

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ПРЕЗ 2022г. НА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - ДВЕ МОГИЛИ

 

Заповед № 3-88 / 08.12.2023 г. на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", относно: Изменя се Заповед № 3-43 / 31.08.2021 г.

Заповед № З-75/03.12.2021 г.. относно: ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ заповед № З-43/31.08.2021 г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за утвърждаване на Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата

Заповед РД 3-43 от 31.08.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно утвърждаване на правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП

Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата

Протоколи от заседания на ОбщКБДП Две могили:

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП Две могили от 12.04.2023г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП Две могили от 12.01.2023г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП Две могили от 29.11.2022г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП Две могили от 05.10.2022г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП Две могили от 07.09.2022г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП Две могили от 22.06.2022г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП Две могили от 13.04.2022г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП Две могили от 19.01.2022г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП Две могили от 22.12.2021г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП Две могили от 25.11.2021г.

Дневен ред от заседания на ОбщКБДП Две могили:

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП - Две могили на 07.09.2022г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП - Две могили на 22.06.2022г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП - Две могили на 13.04.2022г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП - Две могили на 19.01.2022г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП - Две могили на 22.12.2021г.