Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G61
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I21H2

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.05.2021

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона (Изборния кодекс). Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. В Община Две могили Общинският съвет се състои от 13 общински съветници.      

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на други дейности, определени със закон.