Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KB2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121Q5

Схеми по ЗУТ

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 20.04.2021

Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация са определени с Наредба  № 27 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и  монументално-декоративни елементи  и за осъществяване на рекламна дейност на територията на Община Две могили, приета от Общински съвет Две могили, като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, се поставя изискване за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище.