Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2021

На основание чл. 6, ал.1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) към Община Две могили има създадена Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Местната комисия изпълнява следните задачи:

 1. организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;

 2. разглеждат деянията по чл. 11, ал. 1 от ЗБППМН, налагат възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 10 и 12 от ЗБППМН, както и правят предложения до съда за налагане на възпитателните мерки по т. 11 и 13 от ЗБППМН;

 3. участва в заседанията по чл. 31, ал. 1 на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат, и правят предложения по чл. 31, ал. 4 до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 73 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

 4. привеждат в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от ЗБППМН и осъществяват контрол върху изпълнението им;

 5. съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати и от поправителните домове, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

 6. следи отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и вземат мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;

 7. упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезират компетентните органи;

 8. подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;

 9. упражнява контрол върху намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;

 10. налага мерките по чл. 15 от ЗБППМН;

 11. изучават състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред съответните държавни органи и обществени организации

 12. изпълняват мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.

Състав на МКБППМН
Със Заповед №443 от 02.06.2020 г. е определен следният състав на МКБППМН
Председател: Красимира Николаева Русинова – заместник кмет на Община Две могили
Секретар: Галина Донева Милева – гл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН

Членове:

 1. Миглена Русанова Димитрова – мл. експерт „Образование, спорт и интеграция на малцинствата“

 2. Стефан Николаев Иванов – ст. инспектор в РУ „Полиция“ на МВР – Две могили

 3. Цветелина Василева Йорданова – нач. отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Две могили

 4. Стефан Димитров Стефанов – Председател на УС на НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1919“ – гр. Две могили

 5. Петя Пенкова Тодорова – учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили

 6. Михаил Иванов Ванев – ст. учител в ПГСС „К. А. Тимирязев“ – гр. Две могили

 7. Ралица Иванова Георгиева – директор на ЦПЛРИСКИОНИС „Димитър Пангелов“ – гр. Две могили

 8. Петър Цветанов Петров – управител на Център за обществена подкрепа – гр. Две моли

КОНТАКТИ С МКБППМН:

Галина Милева – гл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН

Гр. Две могили 7150; Бул. „България” №84

Тел.: 08141/9205