Z6_PPGAHG800HB8A0Q31SO9OG3OP1
Z7_PPGAHG800HB8A0Q31SO9OG3OT4
Протоколи 2022 г. Протоколи 2021 г. Протоколи 2020 г. Протоколи 2019 г.

Комисия по образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика

Дата на публикуване: 31.03.2021
Последна актуализация: 09.01.2024

Състав:
Ивайло Пенев - Председател
Мехмед Мехмедов - Секретар
Галя Додева - Член
Юсеин Юсеинов - Член
Румен Марков - Член