Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18E3
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OS1

Общинско предприятие „Чистота“

Дата на публикуване: 16.04.2021
Последна актуализация: 17.05.2021

Общинското предприятие е специализирано звено на Община Две могили, което се финансира от бюджета на Общината и от собствени приходи.

Предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Две могили в рамките на предоставените му правомощия.


Общинско предприятие "Чистота" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити от бюджета на Община Две могили.


Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник № 8 за устройството и дейността на Общинско предприятие "Чистота", действащо на територията на Община Две могили, приет от Общински съвет – Две могили.

Предметът на дейност на Общинско предприятие „Чистота" включва следните дейности:

 1. Озеленяване и поддържане на зелени площи, градини, паркове и детски площадки;

 2. Осъществяване на сметосъбиране и сметоизвозване на неопасни отпадъци за
  обезвреждане;

 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в град Две
  могили и кметските наместничества;

 4. Превоз на товари и пътници;

 5. Поддържане и осигуряване на уличното осветление на територията на община Две
  могили;

 6. Изграждане, поддържане и ремонт на уличната и на общинската пътна мрежа;

 7. Строително-ремонтни дейности;

 8. Предоставяне на услуги на физически и юридически лица, съобразно наличната
  механизация, по цени, определени в Наредба № 5.

 9. Осъществяване на аварийно-спасителни дейности;

 10. Поддържане в нормално експлоатационно състояние на имуществото,
  предоставено за управление на Община Две могили; 

Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с решение
на Общински съвет.