Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

Пътна мрежа

Община Две могили е разположена в регион, в който са развити всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен. През територията на този регион преминават коридор № 7 – трансевропейският воден път Рейн – Майн – Дунав от Ротердам до Сулина, и коридор № 9, който свързва Северна, Средна и Източна Европа с Егейско море. На територията на общината няма изградени и функциониращи участъци от автомагистрали. В района относителният дял на първокласните пътища (15.6%) е почти равен на средния за страната. През територията на общината в северната част ще премине трасето на АМ Русе – В. Търново от км 36,37 до км 40,07. Изработен е ПУП – парцеларен план, направено е обявление в ДВ, следва да започне процедура по отчуждаване.


На територията на община Две могили има изградена 66 км. общинска пътна мрежа от четвърти клас и 50 км. републиканска пътна мрежа от трети клас, която включва пътищата Русе – Иваново – Две могили – Бяла и  (Русе – Бяла) – Две могили – Широково – Острица – (Кацелово - Опака). По данни на общината  оценката на състоянието на общинската пътна мрежа към началото на плановия период 2021 – 2027 е както следва:

 • отлично състояние – 8,8 км;
 • добро състояние – 20,7 км;
 • задоволително състояние – 26,0 км;
 • лошо състояние – 10,5 км.

Приобщаването на община Две могили към групата на дунавските общини разшири достъпа й до финансови ресурси за инфраструктурно развитие, тъй като на подобряването на инфраструктурата в региона е обърнато специално внимание в Дунавската стратегия на Европейския съюз, като се предвиждат редица проекти за рехабилитация и разширяване на пътната мрежа и модернизация на железопътните линии. В периода  2014 – 2019 г.  общината е изразходвала 2 842 616 лв. (субсидия + собствени средства) за поддръжка на общинската пътна и улична мрежа,  като преобладаващата част от подобренията са в гр. Две могили. Селата от общината станаха обект на сходни интервенции по проект по ПРСР, мярка 322, чиято цел беше реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница. Паралелно с това общината спечели втори проект по ПРСР, мярка 321, чрез който се подобри общинската градска мрежа по път RSE 1005-I - 5/Обретеник - Бяла/ - граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец. В рамките на проекта бяха подменени второстепенен уличен водопровод в с. Бъзовец по път Две могили-Острица-Широково-Чилнов-Баниска и водопровод в с. Чилнов. С тези два проекта община Две могили максимално се възползва от възможностите за инфраструктурно развитие със средства от ЕС, тъй като ОПРР има редица ограничения за малките общини и на практика като възможност за финансиране остават ПРСР и ОПОС.   


През 2018 г. бе изпълнен проект „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и тротоари на участък от ул. „Христо Ботев”, гр. Две могили, Община Две могили”, на стойност 430 991,00 лв., по ПМС № 165 от 07.08.2018 г. Целта на проекта беше е подобряване на уличната настилка, осигуряване на носимоспособност, подобряване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на условия за безопасност на движението. 


Със субсидия от Републиканския бюджет през 2018 г. беше направен основен ремонт на улица „Чипровци“, град Две могили  от  ОК 351 до ОК 417 с първи етап от км. 0+000 до 0+180“ на стойност 135 822,00 лв. 


 Снимка на общинската пътна мрежа след ремонтаСъс субсидия от Републиканския бюджет през 2016 – 2017 г. беше направен ремонт на общинска пътна мрежа по път RSE 2081 от км. 5+900 до км. 7+900 (с. Помен) на стойност 111 332,00 лв. и бяха извършени предпроектни проучвания и  ремонт на общинска пътна мрежа по път RSE 3084 на км. 4+000 (пътя към пещера „Орлова чука“) на стойност 40 270,00 лв. 


През плановия период 2014 – 2020 г. със субсидия от Републиканския бюджет е осъществен текущ ремонт на улици на територията на общината  на стойност 69 280,00 лв. и  ремонт на тротоари в гр. Две могили  на стойност  13 145,00 лв.


Изпълнен е и Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004, в Община Две могили” на стойност  5 571 013,82 лв. , с източник ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2., а през 2019 г – Проект „Основен ремонт и благоустрояване на площад пред „Културен дом“ в село Кацелово“, на стойност 50 317,00 лв., субсидия от Републиканския бюджет.


Със субсидия от Републиканския бюджет през 2019 г. е изпълнен Проект „Изграждане на препятствия за ограничаване скоростта на МПС в с. Бъзовец“ на стойност 15 200,00 лв.


През първата половина на 2020 г. е изпълнен Проект „Ремонт и рехабилитация на улица „Крали Марко“ от осово кръстовище 105 до осово кръстовище  101 и тротоари на ул. „Пети пехотен Дунавски полк“ между осово кръстовище  90 през осово кръстовище 86, осово кръстовище  85 до осово кръстовище  84 в гр. Две могили“ 321 088,00 лв. , по  ПМС № 348 от 18.12.2019 г. 

В процес на изпълнение са следните проекти:

 1. Проект „Реконструкция на улици в Община Две могили” В рамките на проекта са предвидени за реконструкция шест улици на територията на Община Две могили - в с. Кацелово, с. Острица, с. Чилнов и гр. Две могили, на стойност 1 172 100,51 лв. Източник на финансиране - ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2;

 2. Проект „Основен ремонт на тротоари в гр. Две могили по бул. „България“ и ул. „Ст. Терзиев“ на стойност 99 940,00 лв., със субсидия от Републиканския бюджет;

 3. Проект „Ремонт на ул. „Чипровци“ в гр. Две могили“, втори етап, на стойност  37 740,00 лв., със субсидия от републиканския бюджет.
  Чакащ одобрение и проектът „Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по общински път RSE 2081 при с. Помен, Община Две могили“, предвиждащ укрепване на крилата на моста и уширение на пътното платно, чрез изграждане на подпорни стени с каменни габиони. Стойността на проекта е 182 071,01 лв., а източник на финансиране -  Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС).


В община Две могили, с оглед подобряване на пътната мрежа са подготвени за кандидатстване и изпълнение следните проекти:

 1. Проект „Основен ремонт и реконструкция на общински път RSE 3084 /път № ІІІ-501 – пещера „Орлова чука”/ от км. 0+000 до км. 4+000, в землището на с. Пепелина, Община Две могили.”;

 2. Проект „Ремонт и рехабилитация на улица «Иван Вазов» в с. Помен“;

 3. Проект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Пети пехотен Дунавски полк“  между осово кръстовище 84 през осово кръстовище  85, осово кръстовище  86 до осово кръстовище  90 в гр. Две могили“;

 4. Проект „Ремонт и рехабилитация на ул. "Христо Ботев" в гр. Две могили от осово кръстовище 187 през осово кръстовище 188 до осово кръстовище 180“

Транспортна мрежа и транспортно обслужване

На 40 км. от гр. Две могили се намира летище Щръклево, Русе. Местоположението на летището е стратегическо за региона, с възможност за комбиниране на железопътен, сухопътен, воден и въздушен превоз на товари. Няколко пъти е обявявано за отдаване на концесия, но без интерес от сериозни инвеститори. От м. февруари 2015 г., летището е собственост на Община Русе. Летището има възможност да обслужва товарни самолети, бизнес самолети и хеликоптери, граждански полети, селскостопански летателни средства, противопожарни самолети и др. Община Русе даде предварително съгласие да продаде летището си на дружество с малайзийско участие, и ако неговото стопанисване се реализира през новия програмен период, това би било в безспорна полза за повишаване на бизнес привлекателността и на община Две могили.


През община Две могили минава жп линията Русе - Горна Оряховица. Тя е важен фактор  за местното развитие и представлява ключов компонент от плановете на правителството за промяна на модела на транспорт чрез изграждане на интермодални връзки и използването на по-екологичния железопътен транспорт за превоз на транзитни товари от граница до граница. В тази посока община Две могили също би могла да извлече ползи за своето социално-икономическо развитие. Железопътната гара е съоръжена с маршрутнорелейна централизация. Има изградена рампа за товаро-разтоварна дейност с портален кран, но поради намаляване на товаро-потока, мобилната товаръчна техника е изтеглена в гр. Русе. Важна характеристика на района, в който община Две могили е локализирана, е разположението на Дунав мост, чрез който се осъществява връзка със страните от ОНД, Близкия и Далечния Изток и Азия. Приоритетите на Дунавската стратегия предвиждат изграждането на интермодален терминал в Русе и развитие на най-голямото пътническо речно пристанище в страната. Отварянето на втория мост над р. Дунав при Видин – Калафат (България/Румъния) засега не оказва сериозен негативен ефект върху пътнико- и товаропотока по моста Русе-Гюргево, но това само ще стимулира конкуренцията, което ще доведе до предоставяне на по-добри транспортни услуги.


Политиките на ЕС за финансиране на транспортния сектор са насочени към приоритетно използване на системи и видове транспорт с нисковъглероден отпечатък и социална ориентираност, а именно: градски обществен транспорт, интегрирани регионални и крайградски транспортни системи, железопътен транспорт, велосипедни алеи, както и системи за управление на трафика. Всяка интервенция в страната, свързана с подобряване на транспортната инфраструктура, ще следва посоката на ЕС, като очакваните ползи от това за община Две могили ще осигурят предпоставки за икономическо съживяване на територията. 


Транспортното обслужване на жителите от община Две могили е добре организирано. Населението се обслужва от 2 фирми превозвачи: ЕТ „Евгений Николаев” гр. Две могили, която е от общинската транспортна схема, и с която общината има сключен договор след проведен конкурс;  ИСКРА - ГРУП, които са от транспортната схема на община Русе, обслужващи населението на община Две могили. Всички села на общината се обслужват от най-малко две автобусни линии на ден в посока гр. Две могили, като маршрутът Две могили – Русе също се изпълнява от 2 курса дневно.
 

Водоснабдителна и канализационна инфраструктура

Населението на община Две могили е 100% водоснабдено. Водоснабдяването в община Две могили се осъществява от фирма “ВиК” ООД – град Русе с представителство в град Две могили. Ползват се водоизточници от с. Батин и с. Пепелина. Помпена станция “Баниска” снабдява селата Помен, Могилино и Баниска. Със собствени водоизточници са селата Кацелово, Каран Върбовка, Острица, Бъзовец, Чилнов и Батишница. Общата дължина на водопроводната мрежа в общината възлиза на 283 710 м, в т. ч. външни водопроводи - 96 340 м и вътрешна водопроводна мрежа - 187 370 м. Голяма част от тръбите са амортизирани и се нуждаят от основна подмяна. 


С малкото ресурси, които общината успява да привлече, се извършва частична подмяна на повредени участъци. През 2015 г., в рамките на  Проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I – 5 (Обретеник – Бяла) - граница (Община Борово-Община Две могили) -  Батишница - Бъзовец, с подмяна на второстепенен уличен водопровод в с.Бъзовец по път Две могили-Острица-Широково-Чилнов-Баниска, с подмяна на водопровод в с.Чилнов, община Две могили, по мярка 321 на ПРСР беше извършена подмяна на второстепенен уличен водопровод в с. Бъзовец и подмяна на водопровод в с. Чилнов. 


Със субсидия от републиканския бюджет през плановия период 2014 – 2020 г. е изпълнен проект „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Запад” в гр. Две могили“ – първи етап, на стойност 116 717,00 лв. В рамките на проекта е изпълнен водопровод Ф90 с пожарни хидранти и сградни водопроводни отклонения. С  това се реши проблема за самостоятелно ползване на питейна вода от собствениците на прилежащите имоти.  


Със субсидия от републиканския бюджет през плановия период 2014 – 2020 г. е реализиран проект „Изграждане водопроводи в стопански двор „Запад“ в гр. Две могили” – втори етап от осово кръстовище 499, през осово кръстовище 498, осово кръстовище 496, осово кръстовище  495 до осово кръстовище 36А, на стойност 63, 252 лв.
Със субсидия от републиканския бюджет през плановия период 2014 – 2020 г.  е изпълнен и проект „Изграждане на водопроводи и огради на гробищни паркове“, на стойност 45 396, 00 лв.


По ПМС № 348 от 18.12. 2019 г., в началото на 2020 г. е изпълнен проект „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” град Две могили, включващ следните подобекти: поземлен имот (ПИ) 20184.1.2852 - улица; ПИ 20184.1.2854 - улица; ПИ 20184.1.2853 - улица; ПИ 20184.1.2855 - улица; ПИ 20184.1.2851 - улица; ПИ 20184.1.2758 - улица от бивш „Фуражен цех” до края на гр. Две могили”, на стойност 592,549, 00 лв. Целта на проекта е изграждане на нови водопроводи в бивш стопански двор на АПК, за да бъдат захранени с питейна вода всички новообразувани имоти и удовлетворени нуждите на собствениците им.

 
Изградените водопроводи са по трасето на съществуващи в бившия  стопански двор „Изток” вътрешно-ведомствени пътища. Монтирани са пожарни хидранти за противопожарни нужди. Изградени са и водопроводни отклонения до всеки един имот.


Със субсидия от републиканския бюджет в началото на 2020 г. е реализиран проект „Уличен  водопровод от кръстовището на бул. «България» и ул. «Елба» до урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв. 116 гр. Две могили, обл. Русе, на стойност 62 250,00 лв. Целта на проекта е изграждане на нов участък от уличен  водопровод за водоснабдяване на стопанска сграда в УПИ за захранване с питейна вода. 


През 2018 и 2019 постоянно са извършвани подмяна на водопроводната мрежа, външни и вътрешни водопроводи, водопроводни отклонения и др. съоръжения на водоснабдителната инфраструктура:

 • През 2018 г.  за 57 648 лв.,  е подменена ВиК мрежа 1 801 л.м. по водопроводи – ул. „Дружба”-1 етап, ул. „Чипровци” в гр. Две могили, напорен водопровод от помпена станция  към напорна водна кула с. Батишница;

 • През 2019 г. за  188 109 лв.,  е подменена ВиК мрежа 2 311 л.м. по водопроводи -  ул. „Дружба” – 2 етап, ул. „Иван Вазов”, ул. „Шумен” в гр. Две могили, ул. „Плиска с. Острица”, реконструкции на помпена станция  с. Батишница и с. Широково, външен водопровод напорен резервоар  с. Помен. 

На територията на общината има изградена хидромелиоративна мрежа от водопроводи и помпени станции, включващи част от землището на гр. Две могили, с. Пепелина и с. Баниска. Тази мрежа е практически неизползваема, поради унищожаване на част от съоръженията.
На територията на община Две могили няма изградена канализационна мрежа. Това поражда риск от замърсяване на подпочвените и повърхностните води.


По отношение на инфраструктурното развитие, свързаност и достъпност на територията на общината, могат да се направят следните изводи:

 • Стратегическото разположение на общината в район с развити всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен, и особено -  преминаването на два от основните Паневропейски транспортни коридори: транспортен коридор № 7 и транспортен коридор № 9, допълнени от коридора ТРАСЕКА: Европа – Кавказ – Азия определят района, в т.ч. и община Две могили, като важен републикански транспортен кръстопът. Peaлизaциятa нa пpoeĸтa зa cтpoитeлcтвo нa aвтoмaгиcтpaлa „Pyce – Beлиĸo Tъpнoвo“ ще окаже благоприятно въздействие върху социално-икономическото развитие на общината;

 • Община Две могили има реалната възможност в рамките на настоящия програмен период да ползва ефекти и от редица подобрения, които се планират в транспортната инфраструктура на и около гр. Русе. Въпрос на общинска политика е как тези ползи да се превърнат във фактор за развитие на местната икономика; 

 • Налице е добре изградена междуселищна транспортна схема, както и редовно транспортно обслужване между общинския и областния център;

 • Качеството на общинската пътна, улична и ВиК мрежа към началото на плановия период е в състояние, далечно от желаното, но местната администрация, чрез разработване на успешни проекти  положи основите за бъдещо модерно инфраструктурно развитие на територията през програмния период 2021 – 2027 г.

Енергийна инфраструктура и енергийна ефективност

Електрозахранването на общината се осъществява чрез изградени електропреносна и
електроразпределителна мрежи. В гр. Две могили е изградена една подстанция  и 60 броя трафопостове в населените места. Електроразпределителното и електроснабдителното дружество, което обслужва община Две могили и цяла Североизточна България е „ЕНЕРГО-ПРО“.


В климатично отношение България се нарежда сред слънчевите страни в ЕС, което дава възможност по-ефективно да се използва слънчевата енергия. Освен това слънчевата енергия се усвоява много по-лесно в сравнение с вятърната. 


Община Две могили попада в Североизточен регион на слънчева радиация. По средногодишна продължителност на слънчевото греене, която е от 450 h до 1 750 h - 1 550 kWh/m2 годишно, районът се нарежда на второ място по потенциал след Югоизточния район. 


В Предварителната стратегическа рамка за развитие на област Русе до 2020 г. е предвидено изграждане на съоръжения на ВЕИ в района на с.Острица, с.Кацелово, с.Могилино и с.Пепелина. Землищата на посочените населени места в общината предлагат добри условия за този бизнес, което се потвърждава и от справка във фирмения регистър на СИЕЛА, според който три фирми с предмет на дейност „производство и търговия на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници с капацитет до 5 MW/Ч“ са  регистрирани на територията на с. Могилино. 
Малки фотоволтаични централи с мощност до 30 квт  са регистрирани още през:

 • 2017 – 1 бр. Бъзовец;

 • 2018 – 3 бр. Две могили;

 • 2019 – 1 бр. Пепелина

Специализацията на местната икономика на община Две могили в селското стопанство е предпоставка за наличие на потенциал за производство на енергия от селскостопанска биомаса, но най-вече за собствени нужди, поради недостатъчния обем първична продукция, която се реализира.

 
Голяма част от използваните имоти общинска собственост за образователни, социални и културни нужди през плановия период 2014 – 2020 г. не са били обект на мерки по енергийна ефективност. С оглед подобряване на енергийната ефективност  на общината:

 • В СУ  "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Две Могили е извършена енергийна реконструкция по проект, финансиран от СИФ на стойност 366 188 лв.;

 • По проект „Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Пробуда-1927“ с. Батишница“, финансиран от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет /МКВПМС/, във връзка  с енергийната ефективност на сградата е извършeна външна и вътрешна изолация с необходимите за това дейности, подменена е старата дограмата с нова; 

 • Изпълнен е проект „Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили“ с първи етап „Реконструкция покрив на блок А-А и мълниеотводна инсталация“;

 • По проект „Ремонт и модернизация на кметство в село Баниска, Община Две могили, Област Русе“ е извършена подмяна на дограма; 

 • По проект „Ремонт и модернизация на ДГ „Първи юни“, село Баниска, Община Две могили“, финансиран от Община Две могили и Проект „Красива България“ към МТСП, е извършено саниране на помещенията и подмяна на дограмата; 

 • Изпълнен е проект „Обновление, модернизация и реконструкция на сграда читалище „Н. Й. Вапцаров-1914“ с. Баниска, Община Две могили, област Русе“, като с ремонта на покрива и фасадата е повишена енергийната ефективност на сградата;

 • В процес на изпълнение е проект „Основен ремонт покрив Читалище с. Могилино и промяна предназначението на част от 1-ви етаж в кметство и здравен кабинет“ със субсидия от Републиканския бюджет;

 • Проект „Ремонт и модернизация на сграда „Здравен участък“ село Помен, Община Две могили, област Русе“ по ПМС № 348 от 18.12.2019 г. на стойност 59 900 лв., една от основните цели на който е подобряване енергоемкостта на сградата; 

 • В процес на изпълнение е и проект  „Основен ремонт на сграда „Здравен дом“ и промяна предназначението на втори етаж в кметство с. Батишница“ на стойност 165 929,00 лева по Проект „Красива България” към МТСП, една от целите на който е всички помещения да бъдат напълно санирани;

 • Чакащ одобрение е проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили” на стойност 1 243 945,20 лв. по Оперативна програма „Региони в растеж”, една от специфичните цели на който е прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата за постигане на оптимална икономия на енергия.

 • По Проект“ Авариен ремонт на Детска градина в УПИ V, кв. 32 по плана на село Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе“ чакащ одобрение, е предвидена подмяна на дограмата с оглед повишаване на енергийната ефективност;

Уличното осветление в общината постепенно се заменя с енергоспестяващи осветителни тела. До момента са закупени над 300 бр. улични лампи, като е подменено уличното осветление в централната част на града /по бул. „България”/, както и по селата. Предвидени за закупуване са още 200 бр. улични лампи.
 

Телекомуникационна инфраструктура

Широколентовият достъп до Интернет е един от инструментите за подобряване на икономическото и социалното благосъстояние. В Националната стратегия за широколентов достъп до Интернет в Република България 2012 – 2015 г. бяха предвидени специални мерки за осигуряване на широколентов достъп  в селските райони, които са слаборазвити в икономическо отношение и  поради това - слабо населени и  обезлюдени, като населението в тях се характеризира със слаба икономическа активност и ограничени финансови възможности, с ограничено или никакво познаване на предимствата на информационните технологии, респективно компютърната техника и Интернет, което определя и ниското потенциално търсене и потребление на Интернет и електронни услуги в тези райони.


По тази причина, паралелно с дейностите по изграждане на широколентов достъп, по Оперативна програма региони в растеж беше предвидено да се подпомагат и бенефициентите по подмярка 7.2. от ПРСР, във връзка с подобряване на достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии в селските райони.


На територията на община Две могили към началото на плановия период няма предприятие, което да работи в сферата на ИТ, но нейното развитие следва да се стимулира. 


Съществен проблем е, че степента на развитие на телекомуникационната инфраструктура в СЦР има едни от ниските показатели в страната . В района е ниска и степента на изграденост на телекомуникационните мрежи и системи, като по този показател той изостава от другите райони на страната. 


С оглед подобряване на телекомуникационната инфраструктура в община Две могили през плановия период 2014 – 2020 г. от Кабелни оптични мрежи на Кабелнет ООД е извършено следното:

 • През 2014 година е изградена оптична мрежа за електронни съобщения Могилино-Помен-Каран Върбовка;

 • През 2015 година е изградена кабелна разпределителна/въздушна мрежа за електронни съобщения в селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Чилнов, Помен, Могилино, Острица, Каран Върбовка и Кацелово;

 • През 2018 година е изградена оптична кабелна мрежа, свързваща въздушните мрежи на селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Чилнов, Помен, Могилино, Острица и Кацелово;

 • През  2019 година на участъците от общинската пътна мрежа, рехабилитирани по проекта към Програмата за развитие на селските райони,  е изградено подземно трасе и са положени защитни тръби за широколентов интернет;

 • Реализиран е проект „Wifi4EU”, на стойност 15 000,00 евро получени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чиято цел е  осигуряване на безплатен достъп до безжичен интернет на обществените места, включително паркове, площади, обществени сгради, в община Две могили.