Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGPIG15
Z7_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG2B4U3
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGPIGH4

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 05.05.2021

Дейността на общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на района и на кмета на кметството се подпомага от общинска администрация.

Общинската администрация е структурирана в дирекции и отдели.

Според разпределението на дейностите, които извършва, общинската администрация е обща и специализирана. 

Общата администрация осигурява технически дейността на кмета на общината, на неговата специализирана администрация и дейностите по административно обслужване на гражданите и юридическите лица. 

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета на общината като орган на изпълнителната власт. 

В общинска администрация съществуват служители и звена, които са на пряко подчинение на кмета на общината и председателя на общинския съвет.