Z6_PPGAHG80012KC0Q3L1EPNT1U36
Z7_PPGAHG80012KC0Q3L1EPNT1UN3

МКБППМН

Дата на публикуване: 09.04.2021
Последна актуализация: 25.05.2021

 На основание чл. 6, ал.1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) към Община Две могили има създадена Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Местната комисия изпълнява следните задачи:

 1. организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;

 2. разглеждат деянията по чл. 11, ал. 1 от ЗБППМН, налагат възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 10 и 12 от ЗБППМН, както и правят предложения до съда за налагане на възпитателните мерки по т. 11 и 13 от ЗБППМН;

 3. участва в заседанията по чл. 31, ал. 1 на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат, и правят предложения по чл. 31, ал. 4 до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 73 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

 4. привеждат в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от ЗБППМН и осъществяват контрол върху изпълнението им;

 5. съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати и от поправителните домове, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

 6. следи отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и вземат мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;

 7. упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезират компетентните органи;

 8. подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;

 9. упражнява контрол върху намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;

 10. налага мерките по чл. 15 от ЗБППМН;

 11. изучават състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред съответните държавни органи и обществени организации

 12. изпълняват мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.

Състав на МКБППМН: Със Заповед № 443 от 02.06.2020 г. на Кмета на Община Две могили е опрeделен следният състав на МКБППМН:

Председател: Красимира Николаева Русинова – заместник кмет на Община Две могили
Секретар: Галина Донева Милева – гл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН

 1.  Миглена Русанова Димитрова – мл. експерт „Образование, спорт и интеграция на малцинствата“

 2.  Стефан Иванов – ст. инспектор в РУ на МВР – гр. Две могили;

 3.  Цветелина Йорданова – Началник отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Две могили;

 4.  Стефан Стефанов – Председател на УС на НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1919” – гр. Две могили;

 5.  Петя Тодорова – учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили;

 6.  Михаил Ванев – ст. учител в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили;

 7.  Ралица Георгиева – Директор на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” – гр. Две могили;

 8.  Петър Петров – управител на Център за обществена подкрепа – гр. Две могили

КОНТАКТИ С МКБППМН:

Галина Милева – гл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН

Гр. Две могили 7150

Бул. „България” №84

Тел.: 08141/9205

 

Отчет на МКБППМН за 2020 г.
Дата на публикуване: 29.04.2021