Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.09.2023

"Бедствие" е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

План за защита при бедствия - Дата на публикуване: 13.04.2021

Защита при "Пожари, горси и полски пожари" - Дата на публикуване: 13.04.2021

Защита при "Земетресения" - Дата на публикуване: 13.04.2021

Защита при "Силни бури, снегонавяване и обледяване" - Дата на публикуване: 13.04.2021

Защита при "Наводнение" - Дата на публикуване: 13.04.2021

ДОКЛАД ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ И АВАРИЙНОТО ПЛАНИРАНЕ  НА „Ф+С АГРО” ООД – складова база гр. Две Могили. - Дата на публикуване: 13.04.2021

ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН НА „Ф + С АГРО” ООД СКЛАД ЗА ПРЕПАРАТИ, ТОРОВЕ И СЕМЕНА - Дата на публикуване: 13.04.2021

Информация относно аварийно планиране в "Глоуб Индъстрис" ЕООД - Дата на публикуване: 26.06.2023

"ОРГАНИКА БЪЛГАРИЯ" ЕООД - Информация по чл.116 д, ал.1 от ЗООС за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случай на авария. - Дата на публикуване: 26.09.2023