Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2021

В изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост, във връзка с усъвършенстване на плановата дейност на Общински съвет и на общинската администрация.