Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.12.2022

ЦАИС ЕОП - ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - от 14.06.2020 год.

Профил на купувача

Данни на възложителя:

Булстат: 000530529

п.к. 7150

Община Две могили

бул. "България" № 84

тел.: 08141 / 39-99

 e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg