Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.06.2021

Снимка на околностите край село Острица

Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина върху площ от 345 кв.км. Административно принадлежи към област Русе и заема 13,1 % от територията и. Селищната мрежа на общината обхваща 12 населени места: селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Чилнов, Помен, Пепелина, Широково и административният център - град Две могили. Той се намира на 32 км на юг от град Русе. Разположен е от двете страни на жп линията Русе – Горна Оряховица. Заема територията на обширно заравнено льосово плато, характеризиращо се предимно с равнинен релеф, на места прорязан от дълбоки къси долове.