Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.07.2021

Съгласно чл. 60 от Закона за местното самоуправление и местната администрация основните принципи за осъществяване на общинското сътрудничество са:

  • доброволност;

  • взаимен интерес;

  • активен избор;

  • гъвкавост и динамичност;

  • прозрачност и отговорност.

Сътрудничеството между общините, в т.ч. и международното се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет.