Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQL03
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQLO2
Преброяване на безстопанствени кучета 2022 г.

Преброяване на безстопанствени кучета 2024 г.

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 05.02.2024

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ  ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул. ”България” №84, тел. централа: 08141 / 3999; 9205; 9207;
website: dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ


 
В изпълнение на Глава втора, Раздел I. ,,Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. ,,Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета” от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 11.01.2024 г. на Заместник-министъра на земеделието, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието, Община Две могили набира лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.


Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 70 от Закона за противодействие на корупцията.

Преброяването ще се извърши в периода МАРТ - ЮНИ 2024 г.

Необходими документи:

 

  1. Заявление за участие в свободен текст.

  2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

  3. Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина (CV, друг документ по преценка на кандидата).

  4. Документ за самоличност.


Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 23.02.2024 г.

Начин на подаване на документите:

 

  1. В деловодството на Община Две могили.

  2. На официалната електронна поща на Община Две могили: obshtina@dvemogili.egov.bg


За допълнителна информация може да се обърнете към Нейхан Назиф, началник на отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ в Община Две могили, тел.: 08141/3992.

 

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили