Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84G01
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84GG6

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни комисии, временни комисии и комисии, създаването на които е предвидено в специален закон или подзаконов нормативен акт. Общинският съвет избира и освобождава председателите, секретарите и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците. Всеки съветник има право да бъде избиран в състава на комисиите на общинския съвет.

 Постоянните комисии имат за задача:

 • да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят
  предложения за решаване на проблемите;

 • да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси,
  внесени за обсъждане и решаване;

 • да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.
  По разглежданите въпроси, постоянните комисии приемат решения, доклади,
  становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет.