Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.02.2023

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71Б, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ЗА ОТЧЕТЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПО И НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2022 Г. ПО БЮДЖЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ, СЪГЛАСНО ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ


ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71Б, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ЗА ОТЧЕТЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПО И НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2021 Г. ПО БЮДЖЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ, СЪГЛАСНО ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ.


Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Две могили 2021 – 2028 г.“

Опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората е основен ангажимент на държавата и общините. Съгласно Закона за опазване на околната среда, основните задължения на кмета на общината в тази сфера са:

 • информира населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията на закона;

 • разработва и контролира заедно с другите органи планове за ликвидиране на последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината;

 • организира управлението на отпадъци на територията на общината;

 • контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии;

 • организира и контролира чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в тях;

 • определя и оповестява публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на населените места, и контролира изпълнението на техните задължения;

 • организира дейността на създадени с решение на общинския съвет екоинспекции, включително на обществени начала, които имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения;

 • определя длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на административните нарушения по Закона за опазване на околната среда;

 • осъществява правомощията си по специалните закони в областта на околната среда;

 • определя лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на околната среда.

Анализът на компонентите на околната среда показва едно сравнително добро екологично състояние на общината и сравнително ниски рискове от замърсяване. 

Атмосферен въздух

В община Две могили няма промишлени производства, които да оказват негативно влияние върху атмосферния въздух. Единственото замърсяване се получава от битовото отопление през зимния сезон, което води до изпускане в атмосферата на прах, сажди, серен двуокис. Географското положение на община Две могили в област Русе създава определена косвена опасност за чистотата на атмосферния въздух, доколкото в областта нивото на вредни вещества в атмосферата, я поставя на пето място по замърсеност на атмосферния въздух след областите Стара Загора, Варна, София (столица) и Кюстендил.

Води

Речната мрежа на община Две могили, съставена от реките „Баниски Лом”, „Черни Лом” и „Русенски Лом” са чисти от техническа гледна точка, тъй като в акваторията им няма работещи предприятия, които да замърсяват речните води. На границата между село Баниска (Община Две могили ) и село Копривец (Община Бяла) се намира най-големият язовир в област Русе - язовир "Баниски ". Той е водосбор от водите в община Попово и община Бяла. Два пъти годишно се прави дезинфекция на резервоарите и водопроводите, а ежемесечно се вземат проби за изследване чистотата на водата. При изследванията не са отчетени негативни резултати. Уточнени са водоизточниците за населените места в общината при бедствено положение.


Анализите показват, че през последните години е налице тенденция към намаляване на количеството използвана вода и подобряване качеството на повърхностните води.

Почви

Почвите в района са в добро екологично състояние, както по отношение на запасеност с биогенни елементи, така и по отношение замърсяване с тежки метали и металоиди. Община Две могили е изключена от териториите с повишен здравен риск, свързан със замърсяването на почвата.


Основен проблем на населените места в община Две могили е безотговорното депониране на отпадъци – битови и  от селскостопанските обори, които, освен механично замърсяване на каналната мрежа, са и източници на нитратно замърсяване, вследствие на процесите на разлагане.

Шум

На територията на община Две могили няма предприятия и съоръжения, създаващи голямо излъчване на шум. Основни източници на шума в общината са движението на транспортни средства (леки и товарни автомобили и др.), което не е много натоварено, а за гр. Две могили - и ж.п. линията, която минава през града.

Отпадъци

На територията на община Две могили е изградена организирана система на сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, която обхваща 100% от населението на общината. Организирано се събират битовите отпадъци от жилищните домове, сградите с обществено предназначение и промишлените предприятия. Периодично се закупуват съдове за ТБО, необходими за подмяна на амортизираните съдове за отпадъци. 


През 2015 г. община Две могили заедно с пет други общини от региона (Борово, Бяла, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака) реализира проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, включваща регионално депо за отпадъци, сепарираща и компостираща инсталация. 

След закриване на съществуващото депо в гр. Две могили със Заповед № 502 от 29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Русе, Община Две могили предприе действия за транспортиране на събраните битови отпадъци до Регионално депо – Русе до м. април 2019 г., на основание сключен Договор с „Берус” ООД. 


От месец май 2019 г. събраните битови отпадъци се извозват за депониране до Регионално депо – Бяла.


Няма практика за разделяне и сортиране на строителните отпадъци и те се депонираха смесено с битовите отпадъци. При извършвани проверки от страна на служители от общинска администрация се констатираха изхвърлени строителни отпадъци на нерегламентирани места в и извън населените места, които се почистваха от страна на Общината.
        

В изпълнение на задълженията си по чл. 19, ал.3, т. 6 и т. 7 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, както и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки Община Две могили продължи Договора с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД, във връзка с това, че Общината предоставя правото, а „ЕКОПАК” приема да организира за своя сметка система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и от отпадъчните материали: хартия и картон, метали и пластмаси от домакинствата, търговски и административни обекти.
    

Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране са определени съвместно от участниците в системата – Община Две могили и „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД, съобразявайки се с изискванията на Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки. Съгласно чл. 23 от същата, на всеки 400 жители се осигурява една трицветна „точка”.
    

Чрез отделянето и предаването за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, „ЕКОПАК” ще подпомогнат и изпълнението на целите на Общината, залегнали в чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и § 15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО, както и изпълнение на задължението на Кмета на Общината за осигуряване разделното събиране на отпадъци по реда на чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО.
През месец април 2020 г. за разделното събиране на растителните отпадъци в град Две могили бяха разпределени 19 гондоли, предоставени от РСУО на Община Две могили като член на сдружението. 
     

Целта е гражданите да изхвърлят всички видове градински (зелени) отпадъци – цветя, трева, листа,  отпадъци от подрязване на храсти (без клони), дървени стърготини, защото ползите от разделното събиране на отпадъците са безспорни.


На 19.11.2019 г. бе сключен Договор № 13125 с ПУДООС за финансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили, ПИ 20184.60.381”. На 04.12.2019 г. бе открита строителната площадка и започна строителството по реализацията на проекта.


Към 31.12.2019 г. СМР са на етап, както следва:

 

 1. Изпълнени СМР по преоткосиране и вертикално планиране на депото - предепониране на отпадъци-разстилане и уплътнение на пластове с булдозер; 

 2. Изпълнена е газоотвеждащата система – монтирани перфорирани тръби и изградени газоотвеждащи кладенци;

 3. Изпълнена е и част от системата за управление на повърхностните води – направен е изкопа на канавка юг и изградена шахта №3;

 4. Закупена и доставена е бентонитовата хидроизолация/геоглинен екран/;

 5. Направен е и един от сондажите за контрол и мониторинг.

На 27.12.2019 г. е подписан и Анекс към Договор № 13125/19.11.2019 г. с ПУДООС за продължаване на финансирането и през 2020 г.
На този етап е одобрено плащане за етап от СМР на стойност 232 816,36 лв. с ДДС. На 04.02.2020 г. е подписан Акт обр. 10 за спиране на строежа.


В началото на плановия период 2014 – 2020 г. в община Две могили е приета Общинска програма за опазване на околната среда (2015 – 2020 г.) , в която са набелязани конкретни мерки за подобряване компонентите на околната среда на територията на общината. 


За постигане на по-ефективно управление на отпадъците през плановия период 2014 - 2020 Община Две могили разпредели във всички населени места от територията си общо 340 бр. контейнери, предоставени от Регионално депо – Бяла.    

 
През ноември 2015 г. след дадени предписания от страна на РИОСВ – Русе е наета техника за разриване на отпадъците от общинското депо, които са  били разпрострени до пътя Батишница-Две могили. Почистено е било и дерето между улиците „Акация“ и „Изгрев“. Периодично са се косили и почиствали гробищните паркове във всички населени места от общината. Работниците, назначени по програма за временна заетост са работили по график за косене и почистване на обществени територии и  отстраняване на потенциално опасни клони и дървета. Във всички населени места на територията на община Две могили периодично са разривани торища, нерегламентирани сметища, както и други замърсени терени. 


Реализирането на Общинската програма за опазване на околната среда (2015 – 2020 г.) е необходимо да бъде перманентен процес и трябва да продължи и през плановия период 2021 – 2027 г.


От 2018 г. Община Две могили изтегли отчисления по чл. 64 и ги внася в сметката на Община Бяла за покриване на вноски и разходи по изграждането на Регионално депо в гр. Бяла. 

Рискове за околната среда и за населението в община Две могили

В Община Две могили функционира постоянна Общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. През плановия период 2014 – 2020 г. е разработен и  действа Общински план за защита при бедствия, аварии и катастрофи на 
община Две могили. В него е оценена степента на риск и са набелязани мерки и  действия при следните рискове:

 

 1. Радиоактивно замърсяване  при:

  • аварийна ситуация в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с неконтролируемо  изпускане на радиоактивни вещества в околната среда; 

  • трансграничен пренос на  радиоактивни вещества при аварийна ситуация в АЕЦ „Черна вода”, намираща се на територията на Република Румъния, или друга такава;

  • инциденти с транспортни средства (автомобили и ж.п. вагони), превозващи радиоактивни материали.

  • авария в обекти, съхраняващи и работещи с източници на йонизиращи лъчения;

 2. Земетресения  от:

  • вътрешни за страната сеизмични райони;  

  • външни, най опасен за страната от които е Вранчанския сеизмичен район с център в Румъния;

 3. Наводнения;

 4. Снегонавявания и обледявания;

 5. Пожари;

 6. Инциденти и аварии, свързани с химични и биологично опасни вещества и материали;

 7. Инциденти с взривни вещества и боеприпаси;

 8. Урагани и бури;

 9. Катастрофи с наземен, въздушен и воден транспорт;

 10. Свлачища. На територията на община Две могили е регистрирано едно свлачище, което е активно и се намира на ул. „Георги Димитров“ в с. Пепелина. 

По данни от „Геозащита Плевен” ЕООД, свлачището е периодично-активно. То е формирано на десния долинен склон на р. Черни Лом и обхваща участък от откоса между платното на общински път RSE 3083 /III-5001, Две могили - Острица/ - Широково - Пепелина и платното на ул. „Георги Димитров” (под църквата на с. Пепелина). Свлачишната деформация е с размери: ширина 35 м и дължина по посока на движение 28-30 м. Според приетите класификации в Наредба № 12 от 03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, издадена от МРРБ, свлачището се отнася към IV-ти клас, група 6, категория „В”. 


В Общинския план за защита при бедствия, аварии и катастрофи на  община Две могили, като потенциално опасни обекти за околната среда и населението, които трябва да са предмет на изследване и перманентен контрол, се определят:


 А. Хидротехнически съоръжения:

 1. Язовир Баниска;

 2. Язовир „Трифонова и Син”;

 3. Река Черни Лом;

 4. Река Бели Лом;

 5. Предпазни диги по реките.

Б. Химически предприятия:

 1. Фирма “Ф+С” ООД –гр. Две могили;

 2. „Органика България” ЕООД –с. Батишница;

 3. „Глоуб индъстрис” ЕООД с. Батишница

В този план е определена и критичната инфраструктура на общината, която подлежи на постоянен и периодичен мониторинг, както следва:

 

 1. Път № ІІІ – 501 – Тръстеник-Две могили-Острица-Кацелово, опасни участъци със силно снегонавяване и обледяване;

 2. Ж.п. линия Русе – София в участъка, преминаваща през територията на Община Две могили;

 3. Мост над река „Черни лом” по път №ІІІ – 501,в началото на село Острица; 

 4. Мост над река Черни лом по път ІІІ – 501 в началото на село Кацелово;

 5. Язовир „Баниска” собственост на Напоителни системи ЕООД клон Русе – основна изпускателна система;

 6. Река Баниски лом – участъците преминаващи през селата Баниска и Чилнов;

 7. Магистрален газопровод- участъците преминаващи по край селата Каран Върбовка и Кацелово;

 8. Електрическа подстанция;

 9. Електрически далекопроводи и трафопостове; 

 10. Водоснабдителни помпени станции по край коритото на реките Баниски и Черни лом.

Анализът на екологичното състояние и на екологичните рискове за общината към началото на плановия период 2021 – 2027 г. показва:

 • нисък риск от замърсяване компонентите на околната среда;

 • на територията на общината е възможно възникването на различни бедствия, които могат да предизвикат значителни  загуби. Характера на последствията от вероятните бедствия изисква готовност за използване на всички сили и средства за защита на околната среда и на населението, и провеждане на предварителни мероприятия за намаляване на вредното въздействие от тях.