Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IA3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

Общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон.


Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.


Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет.


Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет. С правилника се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.


Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет

Общинското предприятие може да осъществява дейност по:

  • управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;

  • предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет.

Директорите на общинските предприятия се назначават от кмета на общината по ред, определен от общинския съвет.
  

 В Община Две могили са създадени две общински предприятия:

  • Общинско предприятие „Обществено хранене“, създадено с Решение №316 по Протокол №26 от 23.01.2009 г. на Общински съвет – Две могили

  • Общинско предприятие „Чистота“, създадено с Решение № 292 по Протокол № 16/22.01.2021 г. На Общински съвет – Две могили