Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGPIGV4
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGPI8G1

Ред за кандидатстване за стаж

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 29.04.2021

Организацията и провеждането на студентските стажове в централните, областните и общинските администрации се определят с Наредбата за студентските стажове в държавната администрация, приета с Постановление на МС № 189 от 8.7.2014 г.
Студентските стажове се провеждат централизирано – по инициатива на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет, или децентрализирано – по инициатива на отделна администрация.

Наредба за студентски стажове
Дата на публикуване: 05.05.2021