Z6_PPGAHG800P3E50600Q1M3D3MU3
Z7_PPGAHG800P3E50600Q1M3D3U95

Бюджет на Община Две могили за 2021 г.

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.07.2023

Бюджет за 2021 година

Доклад, относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Бюджет 2021 - презентация

Бюджет 2021

Приложения

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година по пълна бюджетна класификация.

Информация за разпределение на средствата по училища и детски градини и по компоненти на формулите през 2021 г., утвърдени със Заповед № 217/15.03.2021 г. на Кмета на Община Две могили

Годишен отчет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Отчет за приходите и разходите на община Две могили към 31.12.2021 г.

Одитен доклад на сметната палата

Обяснителна записка

Баланс на община Две могили към 31.12.2021 г.

Тримесечни финансови отчети на Община Две могили за 2021 година

Тримесечни отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС за 2021г.

Тримесечни финансови отчети по изпълнението на бюджета за 2021 година

Месечни финансови отчети на Община Две могили за 2021 година

Месечни отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС за 2021г.

Месечни финансови отчети по изпълнението на бюджета за 2021 година