Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

Релеф

Община Две могили заема територията на обширно заравнено льосово плато, характеризиращо се предимно с равнинен релеф, на места прорязан от дълбоки къси долове. Югоизточният район на общината, заключен между реките Черни Лом на север и Баниски Лом на запад, се заема от крайните северозападни разклонения на Поповските височини. В тях, югоизточно от село Помен, на границата с община Попово се намира максималната й височина – връх Курдьовен 399,9 м. В района, разположен северно и източно от река Черни Лом, до границата с община Иваново,  попадат крайните западни части на Разградските височини. Тук максималната височина от 339,8 м се намира източно от село Кацелово, на границата с община Иваново. Североизточно от село Пепелина, в коритото на река Черни Лом, в близост до пещерата Орлова чука е най-ниската точка на община Две могили – 90 м надморска височина.

Почви

Геоложкият строеж на територията на общината е изграден от два вида строителни почви – аптски варовици и комплекс от льосовидни отложения. Общината се намира в земетръсен район. Горният почвен слой, който е обработваема почва, е предимно чернозем. Под влияние на ерозивните процеси са разпространени тъмносиви и сиви горски почви, а по поречията на реките има алувиално-ливадни почви.


Природният комплекс от разнообразен ландшафт създава благоприятни условия за развитие на земеделие и животновъдство.
 

Климат

Географското местоположение и природни дадености, липсата на застрашаващи екологичното равновесие дейности са богатство и предимство на Община Две могили, както и предпоставка за нейното благоприятно икономическо развитие. Община Две могили попада в областта на умереноконтинентален климат и според климатичното райониране в България тук има най-добре изразена континенталност на климата: горещо лято, студена зима, големи годишни амплитуди на температурата, подчертан летен максимум на валежите. Средната годишна температура е около 12°С. Всеобщото настъпило затопляне на климата дава своето отражение и в община Две могили. 


Преобладаващите ветрове с почти еднакъв дял са североизточните и югозападните.

Води

Цялата територия на общината е дълбоко дренирана. Водата под повърхността на терена е на дълбочина 25 м. Това са води в малки количества с временен характер. Подземни води няма. Град Две могили е водоснабден през 1952 г., с което се решава проблемът с водата. 


Основна водна артерия на община Две могили е река Черни Лом, която протича през нея с част от долното си течение в дълбока, на места каньоновидна долина, с множество меандри. Югоизточно от село Кацелово реката навлиза в общината откъм община Опака и се насочва на запад. Минава покрай селата Каран Върбовка, Острица и Широково и завива на север, като долината ѝ добива каньоновиден характер с множество меандри. Североизточно от село Пепелина, в близост до пещерата Орлова чука напуска пределите на община Две могили и навлиза на територията на община Иваново. В нея отляво при село Широково се влива най-големият ѝ приток – река Баниски Лом, която протича през общината с най-долното си течение. Река Баниски Лом тече от юг на север в дълбока каньоновидна долина, като преминава последователно през селата Баниска, Чилнов и Широково, където се влива в р. Черни Лом. На нея южно от село Баниска е изграден най-големият язовир в област Русе  - язовир „Баниски“, по-голямата част на който попада на територията на Община Бяла. Язовирът, разположен в близост до с. Баниска е атракция за любителите на риболова. 


Местността Аязмото в село Каран Върбовка е посещавана ежегодно от стотици туристи от страната заради водата от извора, смятана за лечебна.


Реките, които преминават през общината – Черни и Бели лом, са потенциален източник за поливане на обработваеми земеделски земи. 
 

Рудни полезни изкопаеми

В общината няма открити залежи на рудни полезни изкопаеми.