Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H50
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V3
Обявления за конкурси за държавни служители Ред за кандидатстване за стаж Обявление за конкурси по трудово правоотношение Обяви за работа

Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 29.04.2021

Назначаването на служител на свободна длъжност, определена за заемане по служебно правоотношение в администрацията, се извършва по реда на Закона за държавния служител и  задължително се предхожда от конкурс.

Назначаването на служител на свободна длъжност, определена за заемане по трудово правоотношение в администрацията, се извършва по реда на Кодекса на труда.