Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.03.2023

Във връзка изпълнение на ПМС 283 на Министерски съвет от 19.09.2022г., всички заинтересовани лица могат да подават заявление в срок до 31.03.2023г.


Справка - чл.62 НСКПБНЦПАТ (2022) - Публикуван на 16.03.2023


Справка - чл.62 НСКПБНЦПАТ


 

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ, ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА И ОБЛАСТНА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Маршрут Час
Две могили-Русе Час на тръгване от гр. Две могили 08:00 часа и 14:20 часа. Изпълнява се целогодишно, всеки ден.
Русе - Две могили Час на тръгване на Автогара Русе 11:00 и 16:00 часа. Изпълнява се целогодишно, всеки ден.

Две могили-Пепелина

Две могили-Батишница-Бъзовец Чилнов-Широково-Пепелина

Час на тръгване от гр. Две могили 16:50 ч. Изпълнява се целогодишно, всеки ден.

Две могили-Помен


Две могили-Батишница-Бъзовец-Чилнов-Баниска-Могилино-Помен

Час на тръгване от гр. Две могили 5:45
Час на тръгване от с. Помен – 07:01 ч.
Изпълнява се целогодишно, всеки ден.

Две могили-Баниска

Две могили-Батишница-Бъзовец-Чилнов-помен-Баниска

Час на тръгване от Две могили – 14:00 часа. Изпълнява се сезонно от 15.09-30.06
 

Две могили-Батин

Две могили-Обретеник-Е. Йосиф-Г. Абланово-Батин

Час на тръгване от Две могили 5:35 и 14:00 ч., 
Час на тръгване от с. Батин 06:30 и 15:00 часа. Изпълнява се сезонно от 15.09-30.06.

В сферата на транспорта Общинска администрация Две могили има задължения за:

  • Провеждане процедури по възлагане на обществен превоз на пътници по Общинска транспортна схема;

  • Изготвяне и съгласуване на маршрутните разписания по транспортни схеми в общината;

  • Разработване на  транспортната схема на общината;

  • Участие в разработването на транспортни схеми за безплатен превоз на деца и ученици до общински училища и детски градини; 

  • Организиране, контролиране и координиране дейността на автогарите и автоспирките, собственост на общината, в съответствие с действащата нормативна уредба. Контролиране приходите от транспортната дейност;

  • Разработване на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в областта на транспорта;

  • Участие в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, програми, стратегии и планове, отнасящи се до транспорта.