Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757QH3R0
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QH371

Архив на бюджет и финансови отчети за 2015 година

Дата на публикуване: 29.09.2021
Последна актуализация: 29.09.2021

Бюджет 2015 година

Доклад, относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2015 г.

Протокол обществено обсъждане

Приложения към бюджет 2015

Презентация за приемане на Бюджет 2015

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ - ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2015 ГОДИНА

Информация за разпределение на средствата по училища и детски градини и по компоненти на формулите през 2015 г.

Годишен отчет за 2015 година

Обяснителна записка за Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности, състоянието на общинския дълг и баланса за периода - 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. на община Две могили.

Допълнение към обяснителна записка.

Баланс на Община Две могили към 31.12.2015 г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства на ЕС и други сметки и дейности и дейности към 31.12.2015 г.

Одитно становище за заверка без резерви

 

Месечни отчети по изпълнението на бюджета и сметките за средства към ЕС

Месечни отчети за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС от януари 2015 г. до юни 2015 г.

Месечни отчети за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС от юли 2015 г. до декември 2015 г.