Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ0
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ2

Галя Миткова Додева

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 07.05.2021

Представител на: ПП ГЕРБ

Родена на 16.01.1979 г

Образование: Висше

Месторабота: НЧ Светлина - 1927 с. Чилнов

Адрес с. Чилнов, ул. „Г. Димитров” №5

Телефон: 0885 534559