Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.05.2021

Правомощията на кмета на общината са уредени в чл.44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно този текст, кметът на общината:

 • ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

 • насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

 • назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на служителите, обслужващи дейността на кметовете по населени места от общината, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

 • отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

 • организира изпълнението на общинския бюджет;

 • организира изпълнението на дългосрочните програми;

 • организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;

 • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и Министерския съвет;

 • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл.46, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и има право да отменя техните актове;

 • поддържа връзки с политически партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната и в чужбина;

 • организира и ръководи управлението при кризи в общината;

 • председателства съвета по сигурност и управление при кризи;

 • възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

 • изпълнява функциите на лице по гражданско състояние. Може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданско състояние, кметски наместници и на други длъжностни лица от общинска администрация;

 • представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

 • осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;

 • утвърждава устройствен правилник на общинската администрация;

 • в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи;

 • организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

 • осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;

 • участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас;

 • изпраща на общинския съвет административни актове, договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет;

 • представя през общинския съвет програма за управление за срока на мадната в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари;

Кметът на общината участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. В своята дейност кметът се подпомага от заместници, секретар на общината и административен апарат. Той назначава за срока на мандата си един или повече заместник-кметове, в съответствие с одобрената структура на общинска администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно, без предизвестие, със заповед на кмета на общината.