Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Правомощия

Дата на публикуване: 14.04.2021
Последна актуализация: 10.05.2021

Заместник-кметът на Община Две могили по “Местно самоуправление, екология, благоустройство и комунални дейности и транспорт”:

 1. Организира, координира и контролира дейността на кметовете на кметства и кметски наместници в Община Две могили;

 2.  Ръководи, организира, координира и контролира дейността на структурните звена по хигиенизирането, благоустрояването и комуналните дейности;

 3. Ръководи, организира, координира и контролира дейността на структурните звена по опазване на обществения ред и сигурността;

 4. Ръководи, организира, координира и контролира дейността на структурните звена по опазване на околната среда;

 5. Ръководи, организира, координира и контролира дейностите по управление на отпадъците;

 6. Координира и контролира дейностите по планиране и изграждане на техническата инфраструктура на територията на общината;

 7. Организира дейностите, свързани със спорта и спортните инициативи;

 8. Контролира и координира работата на търговските дружества, собственост на общината или такива, в които общината участва;

 9. Контролира и координира работата на общинските предприятия;

 10. Разпределя, формулира, координира и контролира задачите на структурните звена, осъществяващи местни дейности и функции в областта на социалното осигуряване и грижи;

 11. Ръководи, организира, координира и контролира дейностите по транспорт и транспортно обслужване на общината;

 12. Ръководи, организира, координира и контролира дейностите по кандидатстване и изпълнение на проекти и програми, свързани с трудовата заетост;

 13. Ръководи, организира, координира и контролира дейностите по управление на туризма и туристическите обекти на територията на общината;

 14. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината;

 15. Организира и контролира дейността на гражданска защита и мобилизационната подготовка в общината;

 16. Организира и ръководи съвещания, работни групи, комисии за решаване на проблеми и въпроси в ръководените от него сфери;

 17. Следи за взаимодействието на подчинените му структурни звена с другите звена от общинска администрация;

 18. Изпълнява представителни функции, възложени му от Кмета;

 19. Участва в работата на комисии с постоянен и временен характер, определени със заповед на Кмета или с решение на Общинския съвет;

 20. Осъществява и поддържа контакти на общината с министерства, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, централни, регионални, областни и общински ведомства и институции по компетентност;

 21. Осъществява делегираните му от Кмета на Общината права, в случаите, в които е оправомощен със Заповед на Кмета, съгласно чл. 39 ал. 4 от ЗМСМА;

 22. Изпълнява представителни функции, възложени му от Кмета

Z7_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K62SL7

Правомощия

Дата на публикуване: 14.04.2021
Последна актуализация: 10.05.2021

Заместник-кметът на Община Две могили по “Местно самоуправление, екология, благоустройство и комунални дейности и транспорт”:

 1. Организира, координира и контролира дейността на кметовете на кметства и кметски наместници в Община Две могили;

 2.  Ръководи, организира, координира и контролира дейността на структурните звена по хигиенизирането, благоустрояването и комуналните дейности;

 3. Ръководи, организира, координира и контролира дейността на структурните звена по опазване на обществения ред и сигурността;

 4. Ръководи, организира, координира и контролира дейността на структурните звена по опазване на околната среда;

 5. Ръководи, организира, координира и контролира дейностите по управление на отпадъците;

 6. Координира и контролира дейностите по планиране и изграждане на техническата инфраструктура на територията на общината;

 7. Организира дейностите, свързани със спорта и спортните инициативи;

 8. Контролира и координира работата на търговските дружества, собственост на общината или такива, в които общината участва;

 9. Контролира и координира работата на общинските предприятия;

 10. Разпределя, формулира, координира и контролира задачите на структурните звена, осъществяващи местни дейности и функции в областта на социалното осигуряване и грижи;

 11. Ръководи, организира, координира и контролира дейностите по транспорт и транспортно обслужване на общината;

 12. Ръководи, организира, координира и контролира дейностите по кандидатстване и изпълнение на проекти и програми, свързани с трудовата заетост;

 13. Ръководи, организира, координира и контролира дейностите по управление на туризма и туристическите обекти на територията на общината;

 14. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината;

 15. Организира и контролира дейността на гражданска защита и мобилизационната подготовка в общината;

 16. Организира и ръководи съвещания, работни групи, комисии за решаване на проблеми и въпроси в ръководените от него сфери;

 17. Следи за взаимодействието на подчинените му структурни звена с другите звена от общинска администрация;

 18. Изпълнява представителни функции, възложени му от Кмета;

 19. Участва в работата на комисии с постоянен и временен характер, определени със заповед на Кмета или с решение на Общинския съвет;

 20. Осъществява и поддържа контакти на общината с министерства, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, централни, регионални, областни и общински ведомства и институции по компетентност;

 21. Осъществява делегираните му от Кмета на Общината права, в случаите, в които е оправомощен със Заповед на Кмета, съгласно чл. 39 ал. 4 от ЗМСМА;

 22. Изпълнява представителни функции, възложени му от Кмета