Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS41T2
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS41R5
Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2017г. Архив

Декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 18.05.2021
Последна актуализация: 19.05.2021

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, подават следните декларации:

  1. декларация за несъвместимост;

  2. декларация за имущество и интереси;

  3. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;

  4. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ се подават пред органа по избора или назначаването, съответно пред постоянна комисия на съответния общински съвет – за общинските съветници и кметовете, а декларациите по ал. 1, т. 2 и 4 – пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


По силата на § 2, ал. 1, т. 5 от ДР от ЗПКОНПИ, разпоредбите на глави Пета, Осма и Петнадесета се прилагат съответно за: 1. кметовете на кметства, кметските наместници и секретарите на общините.