Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2484
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R60JQE1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN7

Нормативни актове

Дата на публикуване: 16.04.2021
Последна актуализация: 21.04.2021

В изпълнение на правомощията си по чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Общинският съвет издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.
Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.
 Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.

Нормативните административни актове са подзаконови административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие. Нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен. Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Общи са административните актове с еднократно правно действие, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива актове.